Genesis 2 in Polish – Pierwotny stan szczęścia

The second chapter of the book of Genesis tells of the garden of Eden. The Polish text of the verses of this chapter is drawn from Biblia Tysiąclecia.

Verse 1

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń].

W ten sposób (in this manner) zostały ukończone niebo i ziemia (were the heaven and the earth finished) oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń] (and all its arrays of creatures).

Vocabulary: sposób (m., manner), zostać (pf., to remain), ukończyć (pf., to finish), niebo (n., heaven), ziemia (f., earth), oraz (and), wszystek (all), zastęp (m., array), stworzenie (n., creature).

Zostać may be used in Polish where English employs a passive construction with to get or to be. Zostały ukończone means were finished or got finished, wherefore zostały ukończone niebo i ziemia means the heaven and the earth were/got finished. Ukończone is formed from the perfective verb ukończyć, meaning to finish. Another such construction is encountered at verse 23.

Oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]: and all its arrays of creatures. Jej (her, its) is the genitive position of ona (she, it); the feminine jej is used here to refer back to ziemia, which is to say, all the arrays of creatures of the earth.

Verse 2

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło (and when God finished in the sixth day His making), nad którym pracował (upon which He had been working), odpoczął dnia siódmego (He rested on the seventh day) po całym swym trudzie (after the whole of His labour), jaki podjął (which He had undertaken).

Vocabulary: gdy (when), ukończyć (pf., to finish), dzień (m., day), szósty (sixth), dzieło (n., making), pracować (impf., to work), odpocząć (pf., to rest), siódmy (seventh), po (+ loc., after), cały (the whole of), trud (m., labour), jaki (which), podjąć (pf., to undertake).

Dzień szósty, meaning the sixth day, is in locative position following w (in); w dniu szóstym is read in the sixth day. The Polish for the seventh day is dzień siódmy; to express on the seventh day, it is the genitive which is now employed in this verse: dnia siódmego (on the seventh day).

The Polish for one’s own, in masculine nominative position, is swój; its neuter form in the nominative is swoje, or the variant swe. In the text of this verse, swe dzieło is in accusative position. Consider: swoje dzieło; swe dzieło (His making); ukończył swoje dzieło; ukończył swe dzieło (He finished His making).

Nad którym pracował: upon which He had been working. Który, following nad, has here taken its instrumental form którym. Pracować is an imperfective verb; pracował, then, conveys was working; had been working rather than did work; had worked. Nad którym pracował translates as either upon which He was working or upon which He had been working; in the context of this verse, it is upon which He had been working which is required in English. The reader will moreover note that nad is generally read as over; in this context of this verse, it is better read as upon.

Po całym swym trudzie: after the whole of His labour. Following po, found is the locative całym swym trudzie. The masculine nominative swój becomes swoim (or the variant swym) in the locative. Observe: cały swój trud (the whole of His labour); po całym swoim trudzie; po całym swym trudzie (after the whole of His labour).

Jaki podjął translates as either which He undertook or which He had undertaken; the latter is that which is required in English, in the context of this verse.

Verse 3

Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.

Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień (then God blessed that seventh day) i uczynił go świętym (and made it holy); w tym bowiem dniu (for in this day) odpoczął po całej swej pracy (did He rest after the whole of His work), którą wykonał stwarzając (which He had executed in creating).

Vocabulary: wtedy (then), pobłogosławić (pf., to bless), ów (m., that), siódmy (seventh), dzień (m., day), uczynić (pf., to make), święty (holy), bowiem (for), odpocząć (pf., to rest), po (after), cały (the whole of), praca (f., work), wykonać (pf., to execute), stwarzać (impf., to create).

Święty (holy), as part of uczynił go świętym, takes its instrumental form świętym ({as} holy).

In the nominative, the feminine of swój (one’s own) is swoja (or the variant swa). Swoja (or swa) takes the locative form swojej (or swej). Observe: cała swoja praca; cała swa praca (the whole of His work); po całej swojej pracy; po całej swej pracy (after the whole of His work).

In the first chapter of Genesis, the reader encountered widząc (in seeing); he also encountered mówiąc (in saying). In the text of this current verse, he now finds stwarzając (in creating).

Verse 4

Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,

Oto są dzieje początków (this is the history of the beginnings) po stworzeniu nieba i ziemi (after the creation of the heaven and the earth). Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo (when the Lord God made the earth and the heaven),

Vocabulary: oto są (these are), dzieje (pl., history), początek (m., beginning), po (after), stworzenie (n., creation), niebo (n., heaven), ziemia (f., earth), gdy (when), Pan Bóg (m., the Lord God), uczynić (pf., to make).

Oto są: these are; this is followed in the text by the plural noun dzieje. (are) is third-person plural. The plural dzieje is rendered in English as the singular history, wherefore oto są dzieje is translated as this is the history, using the third-person singular form of verb in English.

Początków (of the beginnings) is the genitive plural of początek (beginning). Consider these genitive plurals which have now been encountered: według ich gatunków; według ich rodzajów; dzieje początków. Consider also the following locative forms: na sklepieniu nieba; po stworzeniu nieba i ziemi.

Po stworzeniu nieba i ziemi: The nominative niebo means the heaven, whereas the genitive nieba means of the heaven; the nominative ziemia means the earth, whereas the genitive ziemi means of the earth: po stworzeniu (after the creation) nieba (of the heaven) i (and) ziemi (of the earth).

Encountered at this verse is the first instance of Pan Bóg (the Lord God).

Verse 5

nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię

nie było jeszcze (there was not yet) żadnego krzewu polnego (any field bush) na ziemi (on the earth), ani żadna trawa polna (neither any field grass) jeszcze nie wzeszła (had yet sprouted) – bo Pan Bóg (for the Lord God) nie zsyłał deszczu (had not sent down rain) na ziemię (onto the earth) i nie było człowieka (and there was not man), który by uprawiał ziemię (who should till the earth)

Vocabulary: nie (not), nie było (there was not), jeszcze (yet), żaden (not any), krzew (m., bush), polny (field-), ziemia (f., earth), ani (neither), trawa (f., grass), wzejść (pf., to sprout), bo (for), zsyłać (impf., to send down {from heaven}), deszcz (m., rain), człowiek (m., man), by (should), uprawiać (impf., to till).

The reader will note the use of the genitive with nie było (there was not). Consider: człowiek; nie było człowieka (man; there was not man); krzew; nie było jeszcze żadnego krzewu polnego (bush; there was not yet any field bush). He will note moreover the use of the neuter było in these constructions.

Encountered in the text of this verse are both na ziemi and na ziemię. Na ziemi (on the earth) employs the locative, whereas na ziemię (onto the earth) employs the accusative. The former conveys location; the latter conveys movement.

Nie zsyłał deszczu: Following the negation, deszcz (rain) takes its genitive form deszczu.

Verse 6

i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby –

i rów kopał w ziemi (and He would sink a ditch in the earth), aby w ten sposób nawadniać (as to in this manner water) całą powierzchnię gleby (the whole face of the soil)

Vocabulary: rów (m., ditch), kopać (impf., to sink), ziemia (f., earth), aby ({in order} to), sposób (m., manner), nawadniać (impf., to water), cały (whole), powierzchnia (f., face), gleba (f., soil).

Verse 7

wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia4, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka (then it was that the Lord God formed man) z prochu ziemi (from the dust of the earth) i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia (and breathed into his nostrils the breath of life), wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (on account whereof man became a living being).

Vocabulary: wtedy (then), wtedy to (then it was that), ulepić (pf., to form), człowiek (m., man), z (+ gen., from), proch (m., dust), ziemia (f., earth), tchnąć (pf., to breathe), jego (his), nozdrze (n., nostril), tchnienie (n., breath), życie (n., life), wskutek (+ gen., on account), stać się (pf., to become), istota (f., being), żywy (living).

Pan Bóg ulepił człowieka: the Lord God formed man. The form taken by the accusative człowieka is the same as that of the genitive, encountered at verse 5.

Z prochu ziemi: from the dust of the earth. Following z, the reader finds the genitive prochu, and, following this, the genitive ziemi.

Tchnął w jego nozdrza: He breathed into his nostrils. Following w, the reader encounters the accusative plural nozdrza; the accusative following w conveys movement: into. As a perfective verb, the sense of tchnąć is one of to insufflate.

Verse 8

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.

A zasadziwszy ogród w Eden (and in having planted a garden in Eden) na wschodzie (in the east), Pan Bóg umieścił tam człowieka (the Lord God placed there the man), którego ulepił (whom He had formed).

Vocabulary: zasadzić (pf., to plant), ogród (m., garden), wschód (m., east), umieścić (pf., to place), tam (there), człowiek (m., man), ulepić (pf., to form).

In the first chapter of the book of Genesis, the reader encountered uczyniwszy (in having made); in the text of this current verse, he nows finds the similarly formed zasadziwszy (in having planted).

Wschód (east) takes its locative form in na wschodzie (in the east).

Verse 9

Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

Na rozkaz Pana Boga (at the order of the Lord God) wyrosły z gleby (did grow forth from the soil) wszelkie drzewa miłe z wyglądu (every tree pleasant in appearance) i smaczny owoc rodzące (and bearing delicious fruit) oraz drzewo życia w środku tego ogrodu (as well as the tree of life in the midst of this garden) i drzewo poznania dobra i zła (and the tree of the knowledge of good and bad).

Vocabulary: rozkaz (m., order), wyrosnąć (pf., to grow forth), gleba (f., soil), wszelki (every), drzewo (n., tree), miły (pleasant), wygląd (m., appearance), smaczny (delicious), owoc (m., fruit), rodzić (impf., to bear), oraz (as well as), życie (n., life), środek (m., midst), ogród (m., garden), poznanie (n., knowledge), dobro (n., good), zło (n., bad).

Miłe z wyglądu (pleasant in appearance), translates after the Polish manner as pleasant from/of appearance.

The neuter rodzące (bearing) is formed from the imperfective rodzić, meaning to bear. It is in neuter form to agree with the neuter drzewo. (Its masculine equivalent is rodzący, wheras the feminine is rodząca.) Observe: drzewo (tree; nom.) / smaczny owoc (delicious fruit; acc.) / rodzące (bearing; nom.), which is to say, a tree bearing delicious fruit.

Verse 10

Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.

Z Edenu zaś wypływała rzeka (now from Eden would a river flow forth), aby nawadniać ów ogród (to water that garden), i stamtąd się rozdzielała (and thence would it divide itself), dając początek czterem rzekom (in giving beginning unto four rivers).

Vocabulary: zaś (now), wypływać (impf., to flow forth), rzeka (f., river), nawadniać (impf., to water), ów (that), ogród (m., garden), stamtąd (thence), rozdzielać się (impf., to divide oneself), dawać (impf., to give), początek (m., beginning), cztery (four).

Zaś is employed in this verse to direct the reader’s attention to this point in the narrative.

The masculine noun początek (beginning) was first encountered in the first chapter of the book of Genesis, at the first verse: na początku (in the beginning).

Czterem rzekom is in dative plural position.

Verse 11

Nazwa pierwszej – Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto.

Nazwa pierwszej (the name of the first)Piszon ({is} Pishon); jest to ta (this one is it), która okrąża cały kraj Chawila (which goes round the whole country {of} Havilah), gdzie się znajduje złoto (where gold is found).

Vocabulary: nazwa (f., name), pierwszy (first), okrążać (impf., to go round), cały (whole), kraj (m., country), gdzie (where), znajdować się (impf., to be found), złoto (n., gold).

The adjective pierwszy means first; in the text of this verse, pierwsza is used as a feminine noun meaning the first {one}; more precisely, employed is nazwa pierwszej (the name of the first), where pierwszej is in genitive position from its nominative pierwsza. The feminine form is used, for it refers back to rzeka, a feminine noun.

Verse 12

A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony.

A złoto owej krainy jest znakomite (and the gold of that land is exquisite); tam jest także wonna żywica i kamień czerwony (fragrant resin is also there, and red stone).

Vocabulary: złoto (n., gold), ów (that), kraina (f., land), znakomity (exquisite), tam (there), także (also), wonny (fragrant), żywica (f., resin), kamień (m., stone), czerwony (red).

The nominative ów means the said, the aforementioned, or simply that; its feminine form, yet in the nominative, is owa. In the text of this verse, employed instead is owej, being the genitive of owa.

The reader has hitherto seen two adjectives of colour in Polish: zielony (green); czerwony (red).

Verse 13

Nazwa drugiej rzeki – Gichon; okrąża ona cały kraj – Kusz.

Nazwa drugiej rzeki (the name of the second river)Gichon ({is} Gihon); okrąża ona cały krajKusz (it goes round the whole country {of} Cush).

Vocabulary: nazwa (f., name), drugi (second), rzeka (f., river), okrążać (impf., to go round), cały (whole), kraj (m., country).

Verse 14

Nazwa rzeki trzeciej – Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta – to Perat.

Nazwa rzeki trzeciej (the name of the third river) – Chiddekel ({is} Hiddekel); płynie ona (it flows) na wschód od Aszszuru (unto the east of Asshur). Rzeka czwarta – to Perat (the fourth river {is} the Perath).

Vocabulary: nazwa (f., name), rzeka (f., river), trzeci (third), płynąć (impf., to flow), wschód (m., east), czwarty (fourth).

Aszszur (Asshur) takes its genitive form Aszszuru in the text of this verse. Chiddekel (Hiddekel) is identified as the Tigris: Tygrys, whereas Perat (Perath) is identified as the Euphrates: Eufrat.

Verse 15

Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.

Pan Bóg wziął zatem człowieka (the Lord God therefore took the man) i umieścił go w ogrodzie Eden (and placed him in the garden {of} Eden), aby uprawiał go i doglądał (that he might till and tend it).

Vocabulary: wziąć (pf., to take), zatem (therefore), człowiek (m., man), umieścić (pf., to place), ogród (m., garden), uprawiać (impf., to till), doglądać (impf., to tend).

Verse 16

A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania;

A przy tym (and alongside this) Pan Bóg dał człowiekowi (did the Lord God give the man) taki rozkaz (such order): «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu (from every tree of this garden) możesz spożywać (mayest thou consume) według upodobania (according unto fancy);

Vocabulary: przy (+ loc., alongside), dać (pf., to give), człowiek (m., man), taki (such), rozkaz (m., order), wszelki (every), drzewo (n., tree), ogród (m., garden), móc (impf., may), spożywać (impf., to consume), według (according unto), upodobanie (n., fancy).

The imperfective spożywać (verse 16) and the perfective spożyć (verse 17) can mean, depending on their context, either to eat or to drink, whence the rendering of to consume assigned to them in these two verses. In the context of these verses, they can be understood as meaning to eat; however, such rendering is reserved for the imperfective jeść at verse 17, for this verb can only ever mean to eat.

Verse 17

ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz».

ale z drzewa (but from the tree) poznania (of the knowledge) dobra i zła (of good and bad) nie wolno ci jeść (is it not permitted unto thee to eat), bo gdy z niego spożyjesz (for when thou wilt consume therefrom), niechybnie umrzesz» (thou shalt certainly die).

Vocabulary: ale (but), drzewo (n., tree), poznanie (n., knowledge), dobro (n., good), zło (n., bad), nie wolno (it is not permitted to), jeść (impf., to eat), bo (for), gdy (when), spożyć (pf., to consume), niechybnie (certainly), umrzeć (pf., to die).

Ci means unto thee; it is the dative form of ty (thou). Z niego means from it, therefrom, thereof.

Verse 18

Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».

Potem Pan Bóg rzekł (then the Lord God said): «Nie jest dobrze (it is not good), żeby mężczyzna był sam (that the man should be alone), uczynię mu zatem (wherefore I shall make unto him) odpowiednią dla niego pomoc» (a corresponding help for him).

Vocabulary: potem (then), rzec (pf., to say), nie jest (it is not), być dobrze (impf., to be good), żeby (that… should), mężczyzna (m., man), sam (alone), uczynić (pf., to make), zatem (wherefore), odpowiedni (corresponding), pomoc (f., help).

The first-person singular uczynię, from the perfective uczynić, means I shall make. Mu: unto him. Dla niego: for him.

Verse 19

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”.

Ulepiwszy z gleby (in having formed from the soil) wszelkie zwierzęta lądowe (all the land animals) i wszelkie ptaki powietrzne (and all the air birds), Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny (the Lord God brought them unto the man), aby przekonać się (to ascertain), jaką on da im nazwę (what name he would give them). Każde jednak zwierzę (howbeit each animal), które określił mężczyzna (which the man denominated), otrzymało nazwę „istota żywa” (received the name ‘living being’).

Vocabulary: ulepić (pf., to form), gleba (f., soil), wszelki (all), zwierzę (n., animal), lądowy (land-), ptak (m., bird), powietrzny (air-), przyprowadzić (pf., to bring), mężczyzna (m., man), przekonać się (pf., to ascertain), dać (pf., to give), każdy (each), jednak (howbeit), określić (pf., to denominate), otrzymać (pf., to receive), nazwa (f., name), istota (f., being), żywy (living).

For information, where the Biblia Tysiąclecia reads każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”, the Biblia Jakuba Wujka reads wszystko bowiem, co nazwał Adam duszę żywiącą, to jest imię jego (for whatsoever Adam named the living soul, this was its name).

Verse 20

I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

I tak mężczyzna dał nazwy (and so the man gave names) wszelkiemu bydłu (unto all cattle), ptakom powietrznym (unto the air birds) i wszelkiemu zwierzęciu polnemu (and unto every field animal), ale nie znalazła się pomoc odpowiednia (but a corresponding help was not found) dla mężczyzny (for the man).

Vocabulary: i tak (and so), mężczyzna (m., man), dać (pf., to give), nazwa (f., name), wszelki (all, every), bydło (n., cattle), ptak (m., bird), powietrzny (air-), zwierzę (n., animal), polny (field-), ale (but), znaleźć się (pf., to be found), pomoc (f., help), odpowiedni (corresponding).

The reader will note the dative forms employed in the text of this verse: bydłu, ptakom, zwierzęciu.

Verse 21

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.

Wtedy to Pan sprawił (then it was that the Lord brought to pass), że mężczyzna pogrążył się (that the man sunk) w głębokim śnie (in a deep sleep), i gdy spał (and when he was sleeping) wyjął jedno z jego żeber (He took forth one of his ribs), a miejsce to zapełnił ciałem (and this place did He fill in with flesh).

Vocabulary: wtedy (then), wtedy to (then it was that), sprawić (pf., to bring to pass), mężczyzna (m., man), jeden (one), pogrążyć się (pf., to sink), głęboki (deep), sen (m., sleep), spać (impf., to sleep), wyjąć (pf., to take forth), żebro (n., rib), miejsce (n., place), zapełnić (pf., to fill in), ciało (n., flesh).

Głęboki sen means deep sleep. It is found in its locative position in the text of this verse: w głębokim śnie (in a deep sleep). As for ciało, this was first encountered in the first chapter of the book of Genesis, with ciało niebieskie (heavenly body); in the text of this current verse, ciało is read flesh, with its instrumental ciałem read with flesh.

Verse 22

Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,

Po czym Pan Bóg (thereupon the Lord God) z żebra, które wyjął z mężczyzny (from the rib which He had taken forth from the man), zbudował niewiastę (built up a woman). A gdy ją przyprowadził do mężczyzny (and when He brought her unto the man),

Vocabulary: po czym (thereupon), żebro (n., rib), wyjąć (pf., to take forth), mężczyzna (m., man), zbudować (pf.), to build {up}), niewiasta (f., woman), gdy (when), przyprowadzić (pf., to bring).

The genitive is employed in all the following: z żebra, z mężczyzny, do mężczyzny.

Verse 23

mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».

mężczyzna powiedział (the man said): «Ta dopiero jest kością (now indeed is this one bone) z moich kości (from my bones) i ciałem z mego ciała! (and flesh from my flesh). Ta będzie się zwała niewiastą (this one shall be called woman), bo ta z mężczyzny została wzięta» (for this one from man was taken).

Vocabulary: mężczyzna (m., man), powiedzieć (pf., to say), dopiero (now indeed), kość (f., bone), ciało (n., flesh), zwać się (impf., to be called), niewiasta (f., woman), bo (for), zostać (pf., to remain), wziąć (pf., to take).

Kością and ciałem are instrumental forms; this use of the instrumental may be likened to as or in function of. In ta dopiero jest kością, the feminine singular ta (this one) refers to the woman. The genitive plural is employed in z moich kości (from my bones), whereas the genitive singular is employed in z mego ciała (from my flesh).

At verse 1, encountered was zostały ukończone (they were/got finished). In the text of the current verse, now found is została wzięta (she was/got taken). The masculine singular wzięty (formed from the perfective wziąć) means taken; its feminine equivalent is wzięta. Consider: został wzięty (he was/got taken); została wzięta (she was/got taken).

Verse 24

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Dlatego to (therefore it is that) mężczyzna opuszcza (man leaves) ojca swego (his father) i matkę swoją (and his mother) i łączy się (and unites himself) ze swą żoną (with his wife) tak ściśle (so closely), że stają się jednym ciałem (that they become one flesh).

Vocabulary: dlatego (therefore), dlatego to (therefore it is that), mężczyzna (m., man), opuszczać (impf., to leave), ojciec (m., father), matka (f., mother), łączyć się (impf., to unite oneself), ze (+ instr., with), żona (f., wife), ściśle (closely), stawać się (impf., to become), jeden (one), ciało (n., flesh).

Of ojciec and matka, the accusative forms are ojca and matkę. The Polish for with is z, followed by the instrumental; ze is a variant of z, employed to alleviate pronunciation before certain consonants: ze swą żoną (with his wife).

Verse 25

Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

Chociaż mężczyzna (though the man) i jego żona (and his wife) byli nadzy (were naked), nie odczuwali (they would not feel) wobec siebie (before one another) wstydu (any shame).

Vocabulary: chociaż (though), mężczyzna (m., man), jego (his), żona (f., wife), nagi (naked), odczuwać (impf., to feel), wobec (+ gen., before), wstyd (m., shame).

The man was naked: nagi, as was the woman: naga; together, they were nadzy.


1 Igitur perfecti sunt caeli et terra, et omnis ornatus eorum. 2 Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat: et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. 3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. 4 Istae sunt generationes caeli et terrae, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus caelum et terram, 5 et omne virgultum agri antequam orietur in terra, omnemque herbam regionis priusquam germinaret: non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur terram: 6 sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terrae. 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. 8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem formaverat. 9 Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave lignum etiam vitae in medio paradisi, lignumque scientiae boni et mali. 10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita. 11 Nomen uni Phison: ipse est qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur aurum, 12 et aurum terrae illius optimum est, ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus. 13 Et nomen fluvii secundi Gehon, ipse est qui circumit omnem terram Aethiopiae. 14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris: ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates. 15 Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum: 16 praecepitque ei, dicens: Ex omni ligno paradisi comede; 17 de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas: in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris. 18 Dixit quoque Dominus Deus: Non est bonum esse hominem solum: faciamus ei adiutorium simile sibi. 19 Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus terrae, et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea: omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius. 20 Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia, et universa volatilia caeli, et omnes bestias terrae: Adae vero non inveniebatur adiutor similis eius. 21 Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam: cumque obdormisset, tulit unam de costis eius, et replevit carnem pro ea. 22 Et aedificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem: et adduxit eam ad Adam. 23 Dixitque Adam: Hoc nunc, os ex ossibus meis, et caro de carne mea: haec vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est. 24 Quamobrem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae: et erunt duo in carne una. 25 Erat autem uterque nudus, Adam scilicet et uxor eius: et non erubescebant.