On counting in Polish (cardinal numerals)

Polish cardinal numerals (one, two, three, etc.) are listed below.

0 zero (nought)
1 jeden (one)
2 dwa (two)
3 trzy (three)
4 cztery (four)
5 pięć (five…)
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
11 jedenaście
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście
15 piętnaście
16 szesnaście
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście
20 dwadzieścia
21 dwadzieścia jeden
22 dwadzieścia dwa
23 dwadzieścia trzy
24 dwadzieścia cztery
25 dwadzieścia pięć
26 dwadzieścia sześć
27 dwadzieścia siedem
28 dwadzieścia osiem
29 dwadzieścia dziewięć
30 trzydzieści
31 trzydzieści jeden
32 trzydzieści dwa
33 trzydzieści trzy
34 trzydzieści cztery
35 trzydzieści pięć
36 trzydzieści sześć
37 trzydzieści siedem
38 trzydzieści osiem
39 trzydzieści dziewięć
40 czterdzieści
41 czterdzieści jeden
42 czterdzieści dwa
43 czterdzieści trzy
44 czterdzieści cztery
45 czterdzieści pięć
46 czterdzieści sześć
47 czterdzieści siedem
48 czterdzieści osiem
49 czterdzieści dziewięć
50 pięćdziesiąt
51 pięćdziesiąt jeden
52 pięćdziesiąt dwa
53 pięćdziesiąt trzy
54 pięćdziesiąt cztery
55 pięćdziesiąt pięć
56 pięćdziesiąt sześć
57 pięćdziesiąt siedem
58 pięćdziesiąt osiem
59 pięćdziesiąt dziewięć
60 sześćdziesiąt
61 sześćdziesiąt jeden
62 sześćdziesiąt dwa
63 sześćdziesiąt trzy
64 sześćdziesiąt cztery
65 sześćdziesiąt pięć
66 sześćdziesiąt sześć
67 sześćdziesiąt siedem
68 sześćdziesiąt osiem
69 sześćdziesiąt dziewięć
70 siedemdziesiąt
71 siedemdziesiąt jeden
72 siedemdziesiąt dwa
73 siedemdziesiąt trzy
74 siedemdziesiąt cztery
75 siedemdziesiąt pięć
76 siedemdziesiąt sześć
77 siedemdziesiąt siedem
78 siedemdziesiąt osiem
79 siedemdziesiąt dziewięć
80 osiemdziesiąt
81 osiemdziesiąt jeden
82 osiemdziesiąt dwa
83 osiemdziesiąt trzy
84 osiemdziesiąt cztery
85 osiemdziesiąt pięć
86 osiemdziesiąt sześć
87 osiemdziesiąt siedem
88 osiemdziesiąt osiem
89 osiemdziesiąt dziewięć
90 dziewięćdziesiąt
91 dziewięćdziesiąt jeden
92 dziewięćdziesiąt dwa
93 dziewięćdziesiąt trzy
94 dziewięćdziesiąt cztery
95 dziewięćdziesiąt pięć
96 dziewięćdziesiąt sześć
97 dziewięćdziesiąt siedem
98 dziewięćdziesiąt osiem
99 dziewięćdziesiąt dziewięć
100 sto
101 sto jeden
102 sto dwa
103 sto trzy
104 sto cztery
105 sto pięć
106 sto sześć
107 sto siedem
108 sto osiem
109 sto dziewięć
110 sto dziesięć
111 sto jedenaście
112 sto dwanaście
113 sto trzynaście
114 sto czternaście
115 sto piętnaście
116 sto szesnaście
117 sto siedemnaście
118 sto osiemnaście
119 sto dziewiętnaście
120 sto dwadzieścia
121 sto dwadzieścia jeden
122 sto dwadzieścia dwa
123 sto dwadzieścia trzy
124 sto dwadzieścia cztery
125 sto dwadzieścia pięć
126 sto dwadzieścia sześć
127 sto dwadzieścia siedem
128 sto dwadzieścia osiem
129 sto dwadzieścia dziewięć
130 sto trzydzieści
140 sto czterdzieści
150 sto pięćdziesiąt
160 sto sześćdziesiąt
170 sto siedemdziesiąt
180 sto osiemdziesiąt
190 sto dziewięćdziesiąt
198 sto dziewięćdziesiąt osiem
199 sto dziewięćdziesiąt dziewięć
200 dwieście
201 dwieście jeden
202 dwieście dwa
203 dwieście trzy
204 dwieście cztery
205 dwieście pięć
206 dwieście sześć
207 dwieście siedem
208 dwieście osiem
209 dwieście dziewięć
210 dwieście dziesięć
211 dwieście jedenaście
212 dwieście dwanaście
213 dwieście trzynaście
214 dwieście czternaście
215 dwieście piętnaście
216 dwieście szesnaście
217 dwieście siedemnaście
218 dwieście osiemnaście
219 dwieście dziewiętnaście
220 dwieście dwadzieścia
221 dwieście dwadzieścia jeden
222 dwieście dwadzieścia dwa
230 dwieście trzydzieści
240 dwieście czterdzieści
250 dwieście pięćdziesiąt
260 dwieście sześćdziesiąt
270 dwieście siedemdziesiąt
280 dwieście osiemdziesiąt
290 dwieście dziewięćdziesiąt
300 trzysta
400 czterysta
500 pięćset
600 sześćset
700 siedemset
800 osiemset
900 dziewięćset
901 dziewięćset jeden
950 dziewięćset pięćdziesiąt
999 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
1000 tysiąc
1001 tysiąc jeden
1002 tysiąc dwa
1020 tysiąc dwadzieścia
1035 tysiąc trzydzieści pięć
1200 tysiąc dwieście
1300 tysiąc trzysta
1400 tysiąc czterysta
1550 tysiąc pięćset pięćdziesiąt
1665 tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć
1776 tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć
1887 tysiąc osiemset osiemdziesiąt siedem
1999 tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
2000 dwa tysiące
2001 dwa tysiące jeden
2010 dwa tysiące dziesięć
2030 dwa tysiące trzydzieści
2100 dwa tysiące sto
2200 dwa tysiące dwieście
2300 dwa tysiące trzysta
2400 dwa tysiące czterysta
2401 dwa tysiące czterysta jeden
2425 dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć
2999 dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
3000 trzy tysiące
4000 cztery tysiące
5000 pięć tysięcy
6000 sześć tysięcy
7000 siedem tysięcy
8000 osiem tysięcy
9000 dziewięć tysięcy
10000 dziesięć tysięcy
12000 dwanaście tysięcy
15200 piętnaście tysięcy dwieście
16300 szesnaście tysięcy trzysta
17400 siedemnaście tysięcy czterysta
18548 osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem
19999 dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
100000 sto tysięcy
100001 sto tysięcy jeden
100010 sto tysięcy dziesięć
100400 sto tysięcy czterysta
100555 sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć
120000 sto dwadzieścia tysięcy
130000 sto trzydzieści tysięcy
175000 sto siedemdziesiąt pięć tysięcy
175500 sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset
175555 sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć
199999 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
200000 dwieście tysięcy
200100 dwieście tysięcy sto
200200 dwieście tysięcy dwieście
200300 dwieście tysięcy trzysta
200400 dwieście tysięcy czterysta
200401 dwieście tysięcy czterysta jeden
200820 dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia
200999 dwieście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
255000 dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy
255555 dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć
300000 trzysta tysięcy
400000 czterysta tysięcy
500000 pięćset tysięcy
600000 sześćset tysięcy
700000 siedemset tysięcy
777777 siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem
800000 osiemset tysięcy
888888 osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem
900000 dziewięćset tysięcy
922222 dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa
999999 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
1000000 milion
2000000 dwa miliony
2222222 dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa
3333333 trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy
4444444 cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery
15555555 piętnaście miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć
30300300 trzydzieści miliony trzysta tysięcy trzysta
40400400 czterdzieści miliony czterysta tysięcy czterysta
50500505 pięćdziesiąt miliony pięćset tysięcy pięćset pięć
60600616 sześćdziesiąt miliony sześćset tysięcy sześćset szesnaście
555555500 pięćset pięćdziesiąt pięć miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset
777777700 siedemset siedemdziesiąt siedem miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset
777777777 siedemset siedemdziesiąt siedem miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem
888888888 osiemset osiemdziesiąt osiem miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem
999999999 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
1000000000 miliard
2000000000 dwa miliardy
3000000000 trzy miliardy
7777777700 siedem miliardy siedemset siedemdziesiąt siedem miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset
9999999999 dziewięć miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
99999999999 dziewięćdziesiąt dziewięć miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
999999999001 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden
999999999900 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
999999999999 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć