Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 (BT 2012)

Ewangelia według świętego Mateusza 6:9-13
Gospel according to Matthew 6:9-13

Biblia Tysiąclecia 2012

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Ojcze nasz (Our Father), który jesteś w niebie (who art in heaven), niech się święci imię Twoje (hallowed be Thy name). Niech przyjdzie królestwo Twoje (Thy kingdom come); niech Twoja wola spełnia się na ziemi (Thy will be done on earth), tak jak i w niebie (so as also in heaven). Chleba naszego powszedniego (of our daily bread) daj nam dzisiaj (give us today); i przebacz nam nasze winy (and forgive us our trespasses), jak i my przebaczamy tym (as also we shall forgive these), którzy przeciw nam zawinili (who against us have trespassed); i nie dopuść (and allow not), abyśmy ulegli pokusie (that we yield unto temptation), ale nas zachowaj od złego (but keep us from evil).

Vocabulary: ojciec (m., father), nasz (our), który (who), jesteś (thou art), w (in), niebo (n., heaven), niech (may), święcić się (impf., to be hallowed), imię (n., name), twój (thy), przyjść (pf., to come), królestwo (n., kingdom), wola (f., will), spełniać się (impf., to be done), na (on), ziemia (f., earth), tak (so), jak i (as also), chleb (m., bread), powszedni (daily), dać (pf., to give), nam (unto us), dzisiaj (today), i (and), przebaczyć (pf., to forgive), winy (pl., trespasses), my (we), ten (this one), przeciw (against), zawinić (pf., to trespass), nie (not), dopuścić (pf., to allow), aby (that), abyśmy (that we), ulec (pf., to yield), pokusa (f., temptation), ale (but), nas (us), zachować (pf., to keep), od (from), złe (n., evil).

Related: Same passage according to Biblia Jakuba Wujka 1923


The Lord’s Prayer according to Katechizm Kościoła Katolickiego (Catechism of the Catholic Church) is recited so: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.