The Our Father in Polish – Ojcze nasz (Mt 6,9-13)

The Our Father (or the Lord’s Prayer) according to Katechizm Kościoła Katolickiego (Catechism of the Catholic Church) is recited so: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

The words of the prayer given above ought to be committed to memory by the reader. The remainder of this entry will treat of how Matthew 6:9-13 reads in the contemporary Biblia Tysiąclecia (year 2012) and the older Biblia Jakuba Wujka (year 1923).


According to Biblia Tysiąclecia (year 2012), Matthew 6:9-13 is rendered so in Polish: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Ojcze nasz (Our Father), który jesteś w niebie (who art in heaven), niech się święci imię Twoje (hallowed be Thy name). Niech przyjdzie królestwo Twoje (Thy kingdom come); niech Twoja wola spełnia się na ziemi (Thy will be done on earth), tak jak i w niebie (so as also in heaven). Chleba naszego powszedniego (of our daily bread) daj nam dzisiaj (give us today); i przebacz nam nasze winy (and forgive us our trespasses), jak i my przebaczamy tym (as also we shall forgive these), którzy przeciw nam zawinili (who against us have trespassed); i nie dopuść (and allow not), abyśmy ulegli pokusie (that we yield unto temptation), ale nas zachowaj od złego (but keep us from evil).

Vocabulary: ojciec (m., father), nasz (our), który (who), jesteś (thou art), w (in), niebo (n., heaven), niech (may), święcić się (impf., to be hallowed), imię (n., name), twój (thy), przyjść (pf., to come), królestwo (n., kingdom), wola (f., will), spełniać się (impf., to be done), na (on), ziemia (f., earth), tak (so), jak i (as also), chleb (m., bread), powszedni (daily), dać (pf., to give), nam (unto us), dzisiaj (today), i (and), przebaczyć (pf., to forgive), winy (pl., trespasses), my (we), ten (this one), przeciw (against), zawinić (pf., to trespass), nie (not), dopuścić (pf., to allow), aby (that), abyśmy (that we), ulec (pf., to yield), pokusa (f., temptation), ale (but), nas (us), zachować (pf., to keep), od (from), złe (n., evil).


According to Biblia Jakuba Wujka (year 1923), Matthew 6:9-13 is rendered so in Polish: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź twa wola, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego.

Ojcze nasz (Our Father), któryś jest w niebiesiech (who art in the heavens). Święć się imię twoje (hallowed be thy name). Przyjdź królestwo twoje (come thy kingdom). Bądź twa wola (be thy will), jako w niebie (as in heaven) tak i na ziemi (so also on earth). Chleba naszego powszedniego (of our daily bread) daj nam dzisiaj (give us today). I odpuść nam nasze winy (and forgive us our trespasses), jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (as also we forgive our trespassers). I nie wwódź nas (and lead us not) w pokuszenie (into temptation). Ale nas zbaw (but deliver us) ode złego (from evil).

Vocabulary: ojciec (m., father), nasz (our), który (who), jesteś (thou art), któryś jest (who art), w (in), niebiosa (pl., heavens), święcić się (impf., to be hallowed), imię (n., name), twój (thy), przyjść (pf., to come), królestwo (n., kingdom), być (impf., to be), wola (f., will), jako (as), niebo (n., heaven), tak i (so also), na (on), ziemia (f., earth), chleb (m., bread), powszedni (daily), dać (pf., to give), nam (unto us), dzisiaj (today), i (and), odpuścić (pf., to forgive), winy (pl., trespasses), i my (also we), odpuszczać (impf., to forgive), winowajca (m., trespasser), nie (not), wwodzić (impf., to lead in), pokuszenie (n., temptation), ale (but), nas (us), zbawić (pf., to deliver), ode (from), złe (n., evil).