Way of the Cross in Polish, Station I

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja I. – Station I
Pan Jezus na śmierć skazany
The Lord Jesus is sentenced unto death

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original pages as a JPG:
page 111, page 112

Droga krzyżowa.

STACYA I.

Pan Jezus na śmierć skazany.

℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie,

℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat.

Rozważ, jak Piłat, po okrutnem ubiczowaniu i ukoronowaniu cierniem Pana Jezusa, skazuje Go na śmierć, i jak Zbawiciel spokojnie wyrok ten przyjmuje.

O Jezu najczcigodniejszy! Nie Piłat, lecz grzechy moje skazały Cię na śmierć. — Przez ten wyrok niesłuszny, spełniony na Tobie, spraw, O Jezu, abym został (a) uwolniony (a) od tak często już zasłużonej kary wiecznej.

Po każdej stacyi: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i

℣. Zmiłuj się nad nami, Panie!

℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi!


Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA I.* (STATION I).

Pan Jezus (the Lord Jesus) na śmierć skazany ({is} sentenced unto death).

℣. Kłaniamy Ci się (we worship Thee), Panie Jezu Chryste! ({O} Lord Jesus Christ!) i błogosławimy Tobie (and we bless Thee),

℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją (that by Thy Cross and {Thy} passion) odkupił świat (hast Thou redeemed the world).

Rozważ, jak Piłat (consider how Pilate), po okrutnem ubiczowaniu (after the cruel scourging) i ukoronowaniu cierniem (and crowning by thorn{s}) Pana Jezusa (of the Lord Jesus), skazuje Go na śmierć (sentenceth Him unto death), i jak Zbawiciel (and how the Saviour) spokojnie wyrok ten przyjmuje (tranquilly accepteth this verdict).

O Jezu najczcigodniejszy! (O Jesus most venerable!). Nie Piłat (not Pilate), lecz grzechy moje (but my sins) skazały Cię na śmierć (have sentenced Thee unto death).Przez ten wyrok niesłuszny (by this unjust verdict), spełniony na Tobie (accomplished upon Thee), spraw, O Jezu (bring to pass, O Jesus), abym został (a)+ uwolniony (a)+ (that I may remain free) od tak często już (from a by now so often)¬ zasłużonej kary wiecznej (deserved eternal punishment)¬.

Po każdej stacyi (after each station): °Ojcze nasz° (Our Father), #Zdrowaś Maryo# (Hail Mary),Chwała Ojcu(Glory Be) i (and)

℣. Zmiłuj się nad nami (have mercy on us), Panie! ({O} Lord!).

℟. Zmiłuj się nad nami (have mercy on us) i nad duszami (and on {our} souls) w czyścu cierpiącemi! (suffering in purgatory!).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), Pan (m., Lord), śmierć (f., death), skazać (pf., to sentence), kłaniać się (impf., to worship), błogosławić (impf., to bless), krzyż (m., cross), męka (f., passion), odkupić (pf., to redeem), świat (m., world), rozważyć (pf., to consider), okrutny (cruel), ubiczować (pf., to scourge), ubiczowanie (n., scourging), ukoronować (pf., to crown), ukoronowanie (n., crowning), cierń (m., thorn), skazywać (impf., to sentence), zbawiciel (m., saviour), spokojnie (tranquilly), wyrok (m., verdict), przyjmować (impf., to accept), czcigodny (venerable), najczcigodniejszy (most venerable), grzech (m., sin), niesłuszny (unjust), spełnić (pf., to accomplish), sprawić (pf., to bring to pass), zostać (pf., to remain), uwolnić (pf., to free), często (often), już (by now), zasłużony (deserved), kara (f., punishment), wieczny (eternal), każdy (each), ojciec (m., father), zdrowy (sound), chwała (f., glory), zmiłować się (pf., to have mercy), dusza (f., soul), czyściec (m., purgatory), cierpieć (impf., to suffer).

*Read pierwsza (first).

+The female says: została uwolniona.

¬The text of these two portions in the final English rendering below has been inversed for readability.

°The Ojcze nasz is recited so: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

#The Zdrowaś Maryjo is recited so: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

∞The Chwała Ojcu is recited so: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Way of the Cross.

STATION I.

The Lord Jesus is sentenced unto death.

℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee,

℟. That by Thy Cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.

Consider how Pilate, after the cruel scourging and crowning by thorns of the Lord Jesus, sentenceth Him unto death, and how the Saviour tranquilly accepteth this verdict.

O Jesus most venerable! Not Pilate, but my sins have sentenced Thee unto death. — By this unjust verdict accomplished upon Thee, bring to pass, O Jesus, that I may remain free from eternal punishment, by now so often deserved.

After each station: Our Father, Hail Mary, Glory Be; and

℣. Have mercy on us, O Lord!

℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!