Way of the Cross in Polish, Station II

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja II. – Station II
Pan Jezus krzyżem obarczony
The Lord Jesus is laden with the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 113

Droga krzyżowa.

STACYA II.

Pan Jezus krzyżem obarczony.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak Pan Jezus na Swoje zbolałe ramiona bierze krzyż, którym grzechy twoje Go obciążyły.

O Jezu najmiłościwszy, który dobrowolnie wziąłeś na Siebie krzyż ciężki, grzechami memi Ci zgotowany, spraw, abym ciężkość grzechów moich uznał (a) i do zgonu mego je opłakiwał (a).

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA II.* (STATION II).

Pan Jezus (the Lord Jesus) krzyżem (with the cross) obarczony ({is} laden).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak Pan Jezus (consider how the Lord Jesus) na Swoje zbolałe ramiona (onto His aching shoulders)¬ bierze krzyż (taketh the cross), którym grzechy twoje (whereby thy sins) Go obciążyły (have burdened Him).

O Jezu najmiłościwszy (O Jesus most beloved), który dobrowolnie (who voluntarily) wziąłeś (hast taken) na Siebie (onto Thyself) krzyż ciężki (the grievous cross), grzechami memi (by my sins) Ci zgotowany (allotted Thee), spraw (bring to pass), abym ciężkość grzechów moich uznał (a(that I acknowledge the grievousness of my sins) i do zgonu mego je opłakiwał (a(and {that} unto my decease I lament them).

Ojcze nasz itd.# (jak wyżej) (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), Pan (m., Lord), krzyż (m., cross), obarczyć (pf., to lade), obarczony (laden), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), zbolały (aching), ramię (n., shoulder), brać (impf., to take), grzech (m., sin), obciążyć (pf., to burden), miłościwy (beloved), najmiłościwszy (most beloved), dobrowolnie (voluntarily), wziąć (pf., to take), ciężki (grievous), zgotować (pf., to allot), sprawić (pf., to bring to pass), ciężkość (grievousness), uznać (pf., to acknowledge), zgon (m., decease), opłakiwać (impf., to lament), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read druga (second).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬In the final English rendering below, this portion has been moved to the end of the sentence for readability.

°The female says uznała and opłakiwała.

#With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

STATION II.

The Lord Jesus is laden with the cross.

We worship Thee, etc.

Consider how the Lord Jesus taketh the cross, whereby thy sins have burdened Him, onto His aching shoulders.

O Jesus most beloved, who voluntarily hast taken onto Thyself the grievous cross allotted Thee by my sins, bring to pass that I acknowledge the grievousness of my sins and that unto my decease I lament them.

Our Father, etc. (as above).