Way of the Cross in Polish, Station III

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja III. – Station III
Pan Jezus upada pod krzyżem
The Lord Jesus falleth under the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 114

Droga krzyżowa.

STACYA III.

Pan Jezus upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak Pan Jezus, znękany i wycieńczony ranami, upada zemdlały pod ciężarem krzyża.

O mój Jezu drogi! To ciężar grzechów moich tak Cię boleśnie przygniata do ziemi. Nienawidzę ich całą duszą i przy Twej pomocy, już ich więcej nie popełnię. Dodaj mi łaski, abym wytrwał (a) w tem postanowieniu.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA III.* (Station III).

Pan Jezus upada (the Lord Jesus falleth) pod krzyżem (under the cross).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak Pan Jezus (consider how the Lord Jesus), znękany i wycieńczony ranami (wearied and weakened by {His} wounds), upada zemdlały (falleth in a faint) pod ciężarem krzyża (under the burden of the cross).

O mój Jezu drogi! (O my precious Jesus!). To ciężar grzechów moich (it is this burden of my sins) tak Cię boleśnie przygniata (which so painfully weigheth Thee down) do ziemi (unto the ground). Nienawidzę ich (I hate them) całą duszą (with all {my} soul) i przy Twej pomocy (and by Thy help), już ich więcej nie popełnię (no more shall I commit them). Dodaj mi łaski (add unto me {Thy} grace), abym wytrwał (a(that I may persevere) w tem postanowieniu (in this resolution).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej) (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), Pan (m., Lord), upadać (impf., to fall), pod (under), krzyż (m., cross), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), znękać (pf., to weary), znękany (wearied), wycieńczyć (pf., to weaken), wycieńczony (weakened), rana (f., wound), zemdleć (pf., to faint), zemdlały (in a faint), ciężar (m., burden), drogi (precious), grzech (m., sin), tak (so), boleśnie (painfully), przygniatać (impf., to weigh down), ziemia (f., ground), nienawidzić (impf., to hate), cały (all), dusza (f., soul), pomoca (f., help), nie więcej (no more), popełnić (pf., to commit), dodać (pf., to add), łaska (f., grace), wytrwać (pf., to persevere), postanowić (pf., to resolve), postanowienie (n., resolution), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read trzecia (third).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬The female says wytrwała.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

STATION III.

The Lord Jesus falleth under the cross.

We worship Thee, etc.

Consider how the Lord Jesus, wearied and weakened by His wounds, falleth in a faint under the burden of the cross.

O my precious Jesus! It is this burden of my sins which so painfully weigheth Thee down unto the ground. I hate them with all my soul, and by Thy help no more shall I commit them. Add unto me Thy grace, that I may persevere in this resolution.

Our Father, etc. (as above).