Polish vocabulary – SERCE (heart)

SERCE (n.), heart: uczyniłem to w prostocie serca, I did this in simplicity of heart; serce uparte, an obstinate heart; serce faraona pozostało uparte, the heart of the pharaoh remained obstinate; Pan uczynił upartym serce faraona, the Lord made obstinate the heart of the pharaoh; serce twarde, a hardened heart; serce faraona jest twarde, the heart of the pharaoh is hardened; serce jego stało się twarde, his heart became hardened; nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata, thou shalt not nourish in thy heart hatred for thy brother; nieobrzezane serce, an uncircumcised heart; serce radosne, a joyful heart; serce kamienne, a stonen heart, a heart of stone; mądrość serca, wisdom of heart; smutek serca, sadness of heart; radość serca, joy of heart; nawrócenie serca, conversion of heart; grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka, mortal sin destroys charity in the heart of man; grzech powszedni osłabia miłość, venial sin weakens charity; z całego mego serca, with all my heart; z skruszonem sercem, with contrite heart; w sercach ludzi, in the hearts of men; niech pozostaną w twym sercu te słowa, may these words remain in thy heart; atak serca, heart attack; bicie serca, heartbeat; mieć słabe serce, to have a weak heart.


Katechizm Kościoła Katolickiego, 1855
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1855

Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek ciężkiego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; odwraca on człowieka od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem, stawiając ponad Nim dobra niższe. Grzech powszedni pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i rani.

Peccatum mortale, per gravem Legis Dei infractionem, in corde hominis destruit caritatem; hominem avertit a Deo qui finis eius est ultimus eiusque beatitudo, Illi bonum praeferens inferius. Peccatum veniale caritatem subsistere sinit, etiamsi eam offendat et vulneret.