Polish vocabulary – KREW (blood)

KREW (f.), blood: ciało i krew, flesh and blood; Ciało i Krew Chrystusa, the Body and Blood of Christ; drogocenna krew Chrystusa, the precious blood of Christ; przelać krew ludzką, to shed human blood, to shed the blood of man; krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, the blood of martyrs is the seed of Christians; rozlew krwi, the spilling of blood; on umoczył palec we krwi, he dipped in his finger in the blood; bo życie ciała jest we krwi, for the life of the flesh is in the blood; krew Abla sprawiedliwego, the blood of righteous Abel; krew mu idzie, he is bleeding; krew mu idzie z nosa, he is bleeding from the nose, his nose is bleeding; zamordować z zimną krwią, to murder in cold blood (literally, to murder with cold blood); Polak z krwi i kości, Polish through and through (literally, Polish of blood and bone); zatrucie krwi, blood poisoning; czerwony jak krew, blood-red, red as blood.


Mowa eucharystyczna
Eucharistic speech

Ewangelia wg św. Jana 6,54-56
Gospel according to St John 6:54-56

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam: et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea vere est cibus: et sanguis meus, vere est potus; qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo.