Way of the Cross in Polish, Station IV

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja IV. – Station IV
Pan Jezus spotyka Swą Matkę bolesną
The Lord Jesus meeteth with His mournful Mother

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 115

Droga krzyżowa.

STACYA IV.

Pan Jezus spotyka Swą Matkę bolesną.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jaka boleść przejęła serce Jezusa, gdy ujrzał Swą Matkę, a serce Maryi, gdy spotkała Jezusa. — Twoje to grzechy są powodem tego zasmucenia.

O najboleściwszy Jezu! O Matko najboleśniejsza! Ponieważ dotychczas grzechami mojemi taką Wam boleść sprawiłem (am), wyrzekam się ich; dopomóżcie mi przyrzeczenia tego dotrzymać.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA IV.* (Station IV).

P.+ Jezus spotyka Swą Matkę bolesną (the Lord Jesus meeteth with His mournful Mother).

Kłaniamy Ci się itd.¬ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jaka boleść przejęła serce Jezusa (consider how sorrow took hold of the heart of Jesus), gdy ujrzał Swą Matkę (when He saw His Mother), a serce Maryi, gdy spotkała Jezusa (and of the heart of Mary, when She° met with Jesus).Twoje to grzechy (it is thy sins) są powodem tego zasmucenia (which are the cause of this grief).

O najboleściwszy Jezu! (O most sorrowful Jesus!). O Matko najboleśniejsza! (O Mother most mournful!). Ponieważ dotychczas (for hitherto) grzechami mojemi (with my sins) taką Wam boleść sprawiłem (am)# (such sorrow have I brought to pass unto You), wyrzekam się ich (I renounce them); dopomóżcie mi przyrzeczenia tego dotrzymać (help me keep this promise).

Ojcze nasz itd.(jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), Pan (m., Lord), spotykać (impf., to meet with), matka (f., mother), bolesny (mournful), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), boleść (f., sorrow), przejąć (pf., to take over), serce (n., heart), ujrzeć (pf., to see), grzech (m., sin), powód (m., cause), zasmucenie (n., grief), boleściwy (sorrowful), najboleściwszy (most sorrowful), najboleśniejszy (most mournful), ponieważ (for), dotychczas (hitherto), sprawić (pf., to bring to pass), wyrzekać się (impf., to renounce), dopomóc (pf., to help), przyrzeczenie (n., promise), dotrzymać (pf., to keep), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read czwarta (fourth).

+Abbreviation of Pan (Lord).

¬With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

°This prayer-book employs the initial majuscule with pronouns referring to Mary; the practice is retained in the English renderings.

#The female says sprawiłam.

∞With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station IV.

The Lord Jesus meeteth with His mournful Mother.

We worship Thee, etc.

Consider how sorrow took hold of the heart of Jesus when He saw His Mother, and of the heart of Mary when She met with Jesus. — It is thy sins which are the cause of this grief.

O most sorrowful Jesus! O Mother most mournful! For hitherto with my sins such sorrow have I brought to pass unto You, I renounce them; help me keep this promise.

Our Father, etc. (as above).