Way of the Cross in Polish, Station V

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja V. – Station V
Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi w dźwiganiu krzyża
Simon the Cyrenian helpeth the Lord Jesus to carry the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 116

Droga krzyżowa.

STACYA V.

Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi w dźwiganiu krzyża.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak Żydzi, widząc osłabienie Jezusa, obawiając się, żeby im w drodze nie umarł, zmusili Szymona z Cyreny do niesienia krzyża.

Szczęśliwy Szymon, że mógł Ci, o Jezu, być pomocnym! — Mnie to należy się krzyż nosić, bo ciężko zgrzeszyłem (am). Spraw, abym wszelkie przeciwności z miłości ku Tobie znosił (a).

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA V.* (Station V).

Szymon Cyrenejczyk (Simon the Cyrenian) pomaga Panu Jezusowi (helpeth the Lord Jesus) w dźwiganiu krzyża (in the carrying of the cross).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak Żydzi (consider how the Jews), widząc osłabienie Jezusa (in beholding the weakening of Jesus), obawiając się (in fearing), żeby im (that unto them) w drodze (on the way) nie umarł (he should die), zmusili Szymona z Cyreny (constrained Simon of Cyrene) do niesienia krzyża (unto the bearing of the cross).

Szczęśliwy Szymon (fortunate Simon), że mógł (that he should) Ci (unto Thee), o Jezu (O Jesus), być pomocnym! (be helpful!).Mnie to należy się (unto me is it due) krzyż nosić (to bear the cross), bo ciężko (for grievously) zgrzeszyłem (am(have I sinned). Spraw (bring to pass), abym (that I) wszelkie przeciwności (all adversities) z miłości ku Tobie (out of love for Thee) znosił (a(may bear).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), Cyrenejczyk (Cyrenian), pomagać (impf., to help), Pan Jezus (m., Lord Jesus), dźwiganie (n., carrying), krzyż (m., cross), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), Żyd (m., Jew), widzieć (impf., to behold), osłabienie (n., weakening), obawiać się (impf., to fear), umrzeć (pf., to die), zmusić (pf., to constrain), Cyrena (f., Cyrene), niesienie (n., bearing), szczęśliwy (fortunate), móc (impf., may), pomocny (helpful), należeć się (impf., to be due), nosić (impf., to bear), ciężko (grievously), zgrzeszyć (pf., to sin), sprawić (pf., to bring to pass), wszelki (all), przeciwność (f., adversity), miłość (f., love), znosić (impf., to bear), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read piąta (fifth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬The female says zgrzeszyłam and znosiła.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station V.

Simon the Cyrenian helpeth the Lord Jesus to carry the cross.

We worship Thee, etc.

Consider how the Jews, in beholding the weakening of Jesus, in fearing that on the way he should die on them, constrained Simon of Cyrene to bear the cross.

Fortunate Simon, that he should, O Jesus, be helpful unto Thee! — Unto me is it due to bear the cross, for grievously have I sinned. Bring to pass that I may bear all adversities out of love for Thee.

Our Father, etc. (as above).