Way of the Cross in Polish, Station VI

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja VI. – Station VI
Weronika ociera twarz Jezusowi
Veronica wipeth the face unto Jesus

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 117

Droga krzyżowa.

STACYA VI.

Weronika ociera twarz Jezusowi.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak św. Weronika, wzruszona widokiem krwią i potem oblanego Jezusa, ociera Mu twarz tuwalnią, na której Zbawiciel wizerunek Swego Oblicza zostawia.

O Jezu najsłodszy, który raczyłeś najśw. Twoje Oblicze na chuście tej pobożnej niewiasty wycisnąć, racz wyryć głęboko w duszy mojej pamięć Twej gorzkiej męki i śmierci.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA VI.* (Station VI).

Weronika ociera (Veronica wipeth) twarz Jezusowi (the face unto Jesus).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak ¬św. Weronika¬ (consider how St Veronica), wzruszona widokiem (moved by the sight) krwią i potem oblanego Jezusa (of Jesus bathed with blood and sweat), ociera Mu twarz tuwalnią (wipeth the face unto Him with a towel), na której Zbawiciel (whereon the Saviour) wizerunek Swego Oblicza zostawia (leaveth the image of His Countenance).

O Jezu najsłodszy (O Jesus most sweet), który raczyłeś najśw.° Twoje Oblicze na chuście tej pobożnej niewiasty wycisnąć (who sawest fit to impress Thy most holy Countenance on the cloth of this pious woman), racz wyryć głęboko w duszy mojej (see fit to engrave deeply in my soul) pamięć Twej gorzkiej męki i śmierci (the memory of Thy bitter passion and death).

Ojcze nasz itd.# (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), ocierać (impf., to wipe), twarz (f., face), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), św. (St), wzruszony (moved), widok (m., sight), krew (f., blood), pot (m., sweat), oblać (pf., to bathe), oblany (bathed), tuwalnia (f., towel), zbawiciel (m., saviour), wizerunek (m., image), oblicze (n., countenance), zostawiać (impf., to leave), słodki (sweet), najsłodszy (most sweet), raczyć (impf., to see fit), najśw. (most holy), chusta (f., cloth), pobożny (pious), niewiasta (f., woman), wycisnąć (pf., to impress), wyryć (pf., to engrave), głęboko (deeply), dusza (f., soul), pamięć (f., memory), gorzki (bitter), męka (f., passion), śmierć (f., death), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read szósta (sixth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Read świeta Weronika (Saint Veronica).

°Read najświętsze (most holy).

#With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station VI.

Veronica wipeth the face unto Jesus.

We worship Thee, etc.

Consider how St Veronica, moved by the sight of Jesus bathed with blood and sweat, wipeth the face unto Him with a towel, whereon the Saviour leaveth the image of His Countenance.

O Jesus most sweet, who sawest fit to impress Thy most holy Countenance on the cloth of this pious woman, see fit to engrave deeply in my soul the memory of Thy bitter passion and death.

Our Father, etc. (as above).