Way of the Cross in Polish, Station VII

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja VII. – Station VII
Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Jesus falleth the second time under the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 118

Droga krzyżowa.

STACYA VII.

Jezus drugi raz upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ boleść, jaką sprawił Panu Jezusowi ten powtórny upadek, przy którym rany Jego znów się odnowiły.

O Jezu najmilszy! Moje to powtarzające się ciągle grzechy spowodowały ten Twój upadek bolesny. Ach! przez zasługi tego upadku, udziel mi pomocy do oddalania pokus i wytrwania w łasce Twojej aż do śmierci.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA VII.* (STATION VII).

Jezus (Jesus) drugi raz upada (falleth the second time) pod krzyżem (under the cross).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ boleść (consider the pain), jaką sprawił (which hath brought to pass) Panu Jezusowi (unto the Lord Jesus) ten powtórny upadek (this repeated fall), przy którym rany Jego (whereby His wounds) znów się odnowiły (are again renewed).

O Jezu najmilszy! (O Jesus most gentle!). Moje to powtarzające się ciągle grzechy (it is my continually recurring sins) spowodowały (which have occasioned) ten Twój upadek bolesny (this Thy painful fall). Ach! przez zasługi tego upadku (oh! by the merits of this fall), udziel mi pomocy (impart help unto me) do oddalania pokus (¬for the dismissal of temptations¬) i wytrwania w łasce Twojej (¬and the perseverance in Thy grace¬) aż do śmierci (until death).

Ojcze nasz itd.# (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), drugi (second), raz (m., time) upadać (impf., to fall), pod (under), krzyż (m., cross), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), boleść (f., pain), sprawić (pf., to bring to pass), Pan Jezus (m., Lord Jesus), powtórny (repeated), upadek (m., fall), rana (f., wound), znów (again), odnowić się (pf., to be renewed), najmilszy (most gentle), powtarzać się (impf., to recur), ciągle (continually), grzech (m., sin), spowodować (pf., to occasion), bolesny (painful), ach (oh), zasługi (pl., merits), udzielić (pf., to impart), pomoc (f., help), oddalanie (n., dismissal), pokusa (f., temptation), wytrwanie (n., perseverance), łaska (f., grace), aż do (until), śmierć (f., death), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read siódma (seventh).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Oddalanie (dismissal) and wytrwanie (perseverance) are nouns, wherefore do oddalania translates literally as for the dismissal, and do wytrwania translates literally as for the perseverance. For readability in the final English rendering below, for the dismissal of temptations is taken instead as to dismiss temptations, and {for} the perseverance in Thy grace is taken instead as {to} persevere in Thy grace.

#With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

STATION VII.

Jesus falleth the second time under the cross.

We worship Thee, etc.

Consider the pain which hath brought to pass unto the Lord Jesus this repeated fall, whereby His wounds are again renewed.

O Jesus most gentle! It is my continually recurring sins which have occasioned this Thy painful fall. Oh! by the merits of this fall, impart help unto me to dismiss temptations and persevere in Thy grace until death.

Our Father, etc. (as above).