Way of the Cross in Polish, Station VIII

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja VIII. – Station VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Jesus consoleth the weeping women

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 119

Droga krzyżowa.

STACYA VIII.

Jezus pociesza płaczące niewiasty.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak P. Jezus napomina płaczące niewiasty, aby nie płakały nad Nim, ale raczej nad sobą i dziećmi swojemi, chcąc cię pouczyć, abyś więcej nad twojemi grzechami aniżeli nad męką Jego ubolewał (a).

O Jezu litościwy! Pocieszasz niewiasty płaczące nad Tobą. Błagam Cię, pociesz i moją duszę miłosierdziem Twojem, w którem ufność pokładamy.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA VIII.* (STATION VIII).

Jezus pociesza (Jesus consoleth) płaczące niewiasty (the weeping women).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak ¬P. Jezus¬ (consider how the Lord Jesus) napomina płaczące niewiasty (admonisheth the weeping women), aby nie płakały nad Nim (that they should not weep over Him), ale raczej nad sobą i dziećmi swojemi (but rather over themselves and their children), chcąc cię pouczyć (in willing enjoin thee), abyś (that thou) więcej nad twojemi grzechami (more over thy sins) aniżeli nad męką Jego (than over His passion) ubolewał (a)° (should# grieve).

O Jezu litościwy! (O merciful Jesus!). Pocieszasz niewiasty płaczące nad Tobą (Thou consolest the women weeping over Thee). Błagam Cię (I beseech Thee), pociesz i moją duszę (console also my soul) miłosierdziem Twojem (by Thy mercy), w którem ufność pokładamy (wherein we place {our} trust).

Ojcze nasz itd.(jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), pocieszać (impf., to console), płakać (impf., to weep), płaczący (weeping), niewiasta (f., woman), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), Pan Jezus (m., Lord Jesus), napominać (impf., to admonish), ale raczej (but rather), dziecko (n., child), chcieć (impf., to will), pouczyć (pf., to enjoin), więcej (more), grzech (m., sin), aniżeli (than), męka (f., passion), ubolewać (impf., to grieve), litościwy (merciful), błagać (impf., to beseech), pocieszyć (pf., to console), dusza (f. soul), miłosierdzie (n., mercy), ufność (f., trust), pokładać (impf., to place), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read ósma (eighth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬P. Jezus is the abbreviation of Pan Jezus.

°The inclusion of (a) acknowledges the female reader of the text. Whereas abyś ubolewał is masculine, second-person singular, abyś ubolewała is feminine, second-person singular.

#This is the subjunctive, whence should not shouldest. Moreover, should grieve takes a different position in the final English rendering below for readability.

∞With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

STATION VIII.

Jesus consoleth the weeping women.

We worship Thee, etc.

Consider how the Lord Jesus admonisheth the weeping women, that they should not weep over Him, but rather over themselves and their children, in willing enjoin thee, that thou should grieve more over thy sins than over His passion.

O merciful Jesus! Thou consolest the women weeping over Thee. I beseech Thee, console also my soul by Thy mercy, wherein we place our trust.

Our Father, etc. (as above).