Polish vocabulary – TRÓJCA (Trinity)

TRÓJCA (f.), Trinity: Trójca Święta, the Holy Trinity; Najświętsza Trójca, the Most Holy Trinity; tajemnica Trójcy Świętej, the mystery of the Holy Trinity; dogmat Trójcy Świętej, the dogma of the Holy Trinity; trzy Osoby Trójcy Świętej, the three persons of the Holy Trinity; Trójca jest tajemnicą wiary, the Trinity is a mystery of faith; Trójca jest jednością, the Trinity is One; adorując Trójcę Świętą, in adoring the Holy Trinity; życie w obcowaniu z Trójcą Świętą, life in a relationship with the Holy Trinity; chwała Trójcy Świętej, the glory of the Holy Trinity; komunia z Trójcą Świętą, communion with the Holy Trinity; uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej, participation in the life of the Holy Trinity; objawiona prawda o Trójcy Świętej, the revealed truth about the Holy Trinity; Trójca Święta jest współistotna i niepodzielna, the Holy Trinity is consubstantial and indivisible.


Katechizm Kościoła Katolickiego, 233
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 233

Chrześcijanie są chrzczeni „w imię” – a nie „w imiona” – Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta.

Christiani baptizantur «in nomine» Patris et Filii et Spiritus Sancti, et non «in nominibus» eorum, quia unus est Deus, Pater Omnipotens et Eius Filius unicus et Spiritus Sanctus: Sanctissima Trinitas.


Katechizm Kościoła Katolickiego, 689
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 689

Ten, którego Ojciec posłał do naszych serc, Duch Jego Syna, jest prawdziwie Bogiem. Współistotny Ojcu i Synowi, zarówno w wewnętrznym życiu Trójcy, jak i w Jej darze miłości dla świata, jest od Nich nierozdzielny. Adorując jednak Trójcę Świętą, ożywiającą, współistotną i niepodzielną, wiara Kościoła wyznaje także odrębność Osób. Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swojego Ducha: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest Tym, który ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty.

Ille quem Pater in nostra misit corda, Spiritus Filii Eius vere Deus est. Ille, Patri et Filio consubstantialis, est ab Eis inseparabilis tam in vita Trinitatis intima quam in Eius dono amoris pro mundo. Sed fides Ecclesiae, Sanctissimam Trinitatem adorans vivificantem, consubstantialem et indivisibilem, etiam Personarum profitetur distinctionem. Cum Pater Suum mittit Verbum, semper Spiritum mittit Suum: missio coniuncta in qua Filius et Spiritus Sanctus distincti sunt, sed inseparabiles. Christus est utique qui apparet, Ipse Imago visibilis Dei invisibilis, sed est Spiritus Sanctus qui Eum revelat.