Polish vocabulary – KRZYŻ (cross)

KRZYŻ (m.), cross: Jezus umarł na krzyżu, Jesus died on the cross; śmierć Chrystusa na drzewie krzyża, the death of Christ on the wood of the cross; przecierpieć krzyż, to endure the cross; znak krzyża, the sign of the cross; znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności, the sign of the cross strengthens us in moments of temptations and difficulties; wziąć swój krzyż, to take up one’s cross; ofiara krzyża, the sacrifice of the cross; ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, the sacrifice which Christ offered once for all on the cross; ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu, the last words of Christ on the cross; Jezus odkupił świat przez swój święty Krzyż, Jesus has redeemed the world by his holy Cross; droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż, the way to perfection leads through the Cross; czyniąc święty znak krzyża Chrystusa, in making the holy sign of the cross of Christ; wąska droga krzyża, the narrow way of the cross; Jezus został przybity do krzyża, Jesus was nailed to the cross; od żłóbka aż do krzyża, from the manger to the cross.


Warunki naśladowania Jezusa
The conditions for following Jesus

Ewangelia wg św. Mateusza 16,24-28
Gospel according to St Matthew 16:24-28

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Tunc Iesus dixit discipulis suis: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis: et tunc reddet unicuique secundum opera eius. Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo.