Way of the Cross in Polish, Station IX

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja IX. – Station IX
Jezus trzeci raz pod krzyżem upada
Jesus falleth the third time under the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 120

Droga krzyżowa.

STACYA IX.

Jezus trzeci raz pod krzyżem upada.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak Pan Jezus, wycieńczony do ostatka, upada po raz trzeci pod krzyżem.

O Jezu, z nadmiaru wycierpianych mąk upadający po raz trzeci pod ciężarem krzyża, spraw łaskawie, abym już więcej do dawnych grzechów nie wracał (a). Wolę raczej umrzeć, aniżeli Cię raz jeszcze obrazić.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA IX.* (Station IX).

Jezus (Jesus) trzeci raz (the third time) pod krzyżem (under the cross) upada (falleth).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak Pan Jezus (consider how the Lord Jesus), wycieńczony do ostatka (weakened unto the last), upada (falleth) po raz trzeci (for the third time) pod krzyżem (under the cross).

O Jezu (O Jesus), z nadmiaru (from excess) wycierpianych mąk (of sufferings endured) upadający po raz trzeci (falling° for the third time) pod ciężarem krzyża (under the burden of the cross), spraw łaskawie (graciously bring to pass), abym (that I) już więcej (not ever again) do dawnych grzechów (unto {my} past sins) nie wracał (a)¬ (should return). Wolę raczej umrzeć (I would rather die), aniżeli Cię raz jeszcze obrazić (than offend Thee again).

Ojcze nasz itd.# (jak wyżej) (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), trzeci (third), raz (m., time), pod (under), krzyż (m., cross), upadać (impf., to fall), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), Pan Jezus (m., Lord Jesus), wycieńczyć (pf., to weaken), wycieńczony (weakened), do ostatka (unto the last), nadmiar (m., excess), wycierpieć (pf., to endure), wycierpiany (endured), męki (pl., sufferings), ciężar (m., burden), sprawić (pf., to bring to pass), łaskawie (graciously), już więcej nie (not ever again), dawny (past-), grzech (m., sin), wracać (impf., to return), woleć (impf., to prefer), raczej (rather), umrzeć (pf., to die), aniżeli (than), raz jeszcze (again), obrazić (pf., to offend), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read dziewiąta (ninth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Wracał is put for the male; wracała is put for the female.

°For clarity, this takes the reading who fallest in the final English rendering below.

#With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station IX.

Jesus falleth the third time under the cross.

We worship Thee, etc.

Consider how the Lord Jesus, weakened unto the last, falleth for the third time under the cross.

O Jesus, who, from excess of sufferings endured, fallest for the third time under the burden of the cross, graciously bring to pass that I should not ever again return unto my past sins. I would rather die than offend Thee again.

Our Father, etc. (as above).