Way of the Cross in Polish, Station X

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja X. – Station X
Pan Jezus z szat obnażony i żółcią napojony
The Lord Jesus is stripped of His garments and drenched with gall

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 121

Droga krzyżowa.

STACYA X.

Pan Jezus z szat obnażony i żółcią napojony.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ zawstydzenie Jezusa, gdy Go obnażono, i gorzkość, którą uczuł, gdy Mu dano wina z mirą i żółcią zmieszanego.

O Jezu obnażony i żółcią napojony, uwolnij mnie od wszelkiej próżności i łakomstwa i spraw, abym gardził (a) wszystkiem, co do grzechu prowadzi.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA X.* (Station IX).

Pan Jezus (the Lord Jesus) z szat (of {His} garments) obnażony ({is} stripped) i żółcią (and with gall) napojony (drenched).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ zawstydzenie Jezusa (consider the shame of Jesus), gdy Go obnażono (when He was stripped), i gorzkość, którą uczuł (and the bitterness which He tasted), gdy Mu dano wina (when He was given wine) z mirą i żółcią (with myrrh and gall) zmieszanego (mixed).

O Jezu (O Jesus) obnażony (stripped) i żółcią (and with gall) napojony (drenched), uwolnij mnie (free me) od wszelkiej próżności i łakomstwa (from all vainglory and covetousness) i spraw (and bring to pass), abym gardził (a)¬ (that I contemn) wszystkiem, co (all that which) do grzechu (unto sin) prowadzi (leadeth).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), dziesiąty (tenth), Pan Jezus (m., Lord Jesus), szata (f., garment), obnażyć (pf., to strip), obnażony (stripped), żółć (f., gall), napoić (pf., to drench), napojony (drenched), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), zawstydzenie (n., shame), gorzkość (f., bitterness), uczuć (pf., to taste), dać (pf., to give), wino (n., wine), mira (f., myrrh), zmieszać (pf., to mix), zmieszany (mixed), uwolnić (pf., to free), wszelki (all), próżność (f., vainglory), łakomstwo (n., covetousness), sprawić (pf., to bring to pass), gardzić (impf., to contemn), wszystko (n., all), grzech (m., sin), prowadzić (impf., to lead), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read dziesiąta (tenth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Gardził is put for the male; gardziła is put for the female.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station X.

The Lord Jesus is stripped of His garments and drenched with gall.

We worship Thee, etc.

Consider the shame of Jesus when He was stripped, and the bitterness which He tasted when He was given wine mixed with myrrh and gall.

O Jesus, stripped and drenched with gall, free me from all vainglory and covetousness and bring to pass that I contemn all that which leadeth unto sin.

Our Father, etc. (as above).