Way of the Cross in Polish, Station XI

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja XI. – Station XI
Pan Jezus przybity do krzyża
The Lord Jesus is nailed unto the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 122

Droga krzyżowa.

STACYA XI.

Pan Jezus przybity do krzyża.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ straszliwe boleści, jakie Jezus wycielpiał, gdz ciało Jego biczowaniem poranione na krzyżu rozciągnięto.

O Jezu ukrzyżowany! Przez tę mękę okrutną, którąś wycierpiał, gdy najświętsze członki Twoje gwoźdźmi przebijano, spraw, abym ciało moje krzyżował (a) i tak zasłużył (a) sobie na chwałę z Tobą w Niebie.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA XI.* (Station XI).

Pan Jezus (the Lord Jesus) przybity ({is} nailed) do krzyża (unto the cross).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ straszliwe boleści (consider the terrible pains), jakie Jezus wycierpiał (which Jesus suffered), gdy ciało Jego (when His body) biczowaniem poranione (wounded by scourging) na krzyżu rozciągnięto (was stretched out on the cross).

O Jezu ukrzyżowany! (O crucified Jesus!). Przez tę mękę okrutną (by this cruel passion), którąś wycierpiał (which Thou didst suffer), gdy najświętsze członki Twoje (when Thy most holy limbs) gwoźdźmi przebijano (were pierced by nails), spraw (bring to pass), abym ciało moje krzyżował (a)¬ (that I crucify my flesh) i tak zasłużył (a)¬ sobie (and so become worthy) na chwałę z Tobą w Niebie (of glory with Thee in heaven).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), jedenasty (eleventh), Pan Jezus (m., Lord Jesus), przybić (pf., to nail), przybity (nailed), krzyż (m., cross), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), straszliwy (terrible), boleść (f., pain), wycierpieć (pf., to suffer), ciało (n., body, flesh), biczowanie (n., scourging), poranić (pf., to wound), poraniony (wounded), rozciągnąć (pf., to stretch out), ukrzyżować (pf., to crucify), ukrzyżowany (crucified), męka (f., passion), okrutny (cruel), najświętszy (most holy), członki (pl., limb), gwóźdź (m., nail), przebijać (impf., to pierce), sprawić (pf., to bring to pass), krzyżować (impf., to crucify), tak (so), zasłużyć (pf., to become worthy), chwała (f., glory), niebo (n., heaven), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read jedenasta (eleventh).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Krzyżował and zasłużył are put for the male; krzyżowała and zasłużyła are put for the female.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station XI.

The Lord Jesus is nailed unto the cross.

We worship Thee, etc.

Consider the terrible pains which Jesus suffered when His body, wounded by scourging, was stretched out on the cross.

O crucified Jesus! By this cruel passion which Thou didst suffer when Thy most holy limbs were pierced by nails, bring to pass that I crucify my flesh and so become worthy of glory with Thee in heaven.

Our Father, etc. (as above).