Polish vocabulary – PIEKŁO (hell)

PIEKŁO (n.), hell: iść do piekła, to go to hell; dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego idą do piekła, the souls of those who die in a state of mortal sin go to hell; zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga, the chief punishment of hell consists of eternal separation from God; zstąpić do piekła, to descend into hell; zstąpienie do piekła, descent into hell; Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, God predestines no one to hell; wtrącić do piekła, to throw into hell; wrzucony do piekła, cast into hell; w piekle, in hell.


Katechizm Kościoła Katolickiego, 1035
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1035

Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.

Doctrina Ecclesiae exsistentiam inferni eiusque affirmat aeternitatem. Animae eorum qui in statu moriuntur peccati mortalis, immediate post mortem in inferos descendunt ubi poenas patiuntur inferni, «ignem aeternum». Praecipua inferni poena consistit in aeterna separatione a Deo in quo solummodo potest homo vitam et beatitudinem habere pro quibus creatus est et quas cupit.