Polish vocabulary – GRZECH (sin)

GRZECH (m.), sin: grzech jest obrazą Boga, sin is the offence of God; przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu, by His death Christ liberates us from sin; grzech pierworodny, original sin; na skutek grzechu pierworodnego człowiek musi podlegać śmierci cielesnej, as a consequence of original sin man must suffer bodily death; zmaza grzechu pierworodnego, the stain of original sin; grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, grave sin deprives us of communion with God; śmierć jest konsekwencją grzechu, death is a consequence of sin; wyznać swoje grzechy, to confess one’s sins; wyznanie grzechów, confession of sins; grzech śmiertelny, mortal sin; Eucharystia zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych, the Eucharist preserves us from future mortal sins; grzech powszedni, venial sin; rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a grzechem powszednim, the distinction between mortal sin and venial sin; grzech powszedni osłabia miłość, venial sin weakens charity; unikać wszelkiej pobudki do grzechu, to avoid all motive for sin; odpuszczenie grzechów, forgiveness of sins; powtarzanie grzechów, repetition of sins; grzech jest czynem osobistym, sin is a personal act; znienawidzenie popełnionego grzechu, detestation of the sin committed; grzechy główne, capital sins.


Narodzenie Jezusa
The birth of Jesus

Ewangelia wg św. Mateusza 1,18-25
Gospel according to St Matthew 1:18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Christi autem generatio sic erat: Cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu sancto. Ioseph autem vir eius cum esset iustus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam. Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens: Ioseph fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spiritu sancto est. Pariet autem filium: et vocabis nomen eius Iesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum. Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem: Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium: et vocabunt nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus. Exsurgens autem Ioseph a somno, fecit sicut praecepit ei angelus Domini, et accepit coniugem suam. Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum: et vocavit nomen eius Iesum.