Way of the Cross in Polish, Station XII

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja XII. – Station XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
The Lord Jesus dieth upon the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 123

Droga krzyżowa.

STACYA XII.

Pan Jezus umiera na krzyżu.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ, jak Pan Jezus, po trzygodzinnem konaniu skłania głowę i umiera, aby tobie żywot wieczny wyjednać.

O Jezu konający! Przez te boleści, któreś w czasie konania Twego wycierpiał, spraw, niech raczej umrę, niżbym Cię miał (a) grzechem obrazić; a jeżeli mam żyć, to tylko na to, aby Ciebie miłować i Tobie służyć.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA XII.* (Station XII).

Pan Jezus umiera (the Lord Jesus dieth) na krzyżu (upon the cross).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ, jak Pan Jezus (consider how the Lord Jesus), po trzygodzinnem konaniu (after a three-hour agony) skłania głowę (bendeth {His} head) i umiera (and dieth), aby tobie żywot wieczny wyjednać (to obtain eternal life for thee).

O Jezu konający! (O dying Jesus!). Przez te boleści (by these pains), któreś w czasie konania Twego (which during Thine agony) wycierpiał (Thou didst suffer), spraw (bring to pass), niech raczej umrę (that I should rather die), niżbym Cię miał (a)¬ grzechem obrazić (than offend Thee by sin); a jeżeli mam żyć (and if I must live), to tylko na to (then but for this), aby Ciebie miłować i Tobie służyć (that I should love and serve Thee).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), dwunasty (twelfth), Pan Jezus (m., Lord Jesus), umierać (impf., to die), krzyż (m., cross), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), po (after), trzygodzinny (three-hour), konanie (n., agony), skłaniać (impf., to bend), głowa (f., head), żywot (m., life), wieczny (eternal), wyjednać (pf., to obtain), konający (dying), boleść (f., pain), w czasie (during), wycierpieć (pf., to suffer), sprawić (pf., to bring to pass), raczej (rather), umrzeć (pf., to die), niżby (than), grzech (m., sin), obrazić (pf., to offend), jeżeli (if), żyć (impf., to live), tylko (but), miłować (impf., to love), służyć (impf., to serve), ojciec (m., father), wyżej (above).

*Read dwunasta (twelfth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Miał is put for the male; miała is put for the female.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station XII.

The Lord Jesus dieth upon the cross.

We worship Thee, etc.

Consider how the Lord Jesus, after a three-hour agony, bendeth His head and dieth to obtain eternal life for thee.

O dying Jesus! By these pains which during Thine agony Thou didst suffer, bring to pass that I should rather die than offend Thee by sin; and if I must live, then but for this, that I should love and serve Thee.

Our Father, etc. (as above).