Way of the Cross in Polish, Station XIII

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja XIII. – Station XIII
Pan Jezus z krzyża zdjęty
The Lord Jesus is taken down from the cross

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 124

Droga krzyżowa.

STACYA XIII.

Pan Jezus z krzyża zdjęty.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ smutek Matki Zbawiciela, gdy ciało ukochanego Syna, wybladłe, krwią zbroczone i martwe na Jej łonie spoczęło.

O Matko bolesna! Jaki miecz srogi przeszył Twe serce, gdy ciało ukochanego Syna Twego na łonie Twojem spoczęło! Uproś mi tę łaskę, abym każdym grzechem, jako przyczyną śmierci Twego Syna, się brzydził (a).

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA XIII.* (Station XIII).

Pan Jezus (the Lord Jesus) z krzyża (from the cross) zdjęty ({is} taken down).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ smutek (consider the sorrow) Matki Zbawiciela (of the Saviour’s Mother), gdy ciało (when the body) ukochanego Syna (of {Her} beloved Son), wybladłe (pale), krwią zbroczone (stained with blood) i martwe (and lifeless) na Jej łonie (in Her bosom) spoczęło (came to rest).

O Matko bolesna! (O mournful Mother!). Jaki miecz srogi (how ruthless a sword) przeszył Twe serce (pierced Thy heart), gdy ciało (when the body) ukochanego Syna Twego (of Thy beloved Son) na łonie Twojem (in Thy bosom) spoczęło! (came to rest!). Uproś mi tę łaskę (ask for me this grace), abym (that I) każdym grzechem (every sin), jako przyczyną śmierci Twego Syna (as the cause of Thy Son’s death), się brzydził (a)¬ (should loathe).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), trzynasty (thirteenth), Pan Jezus (m., Lord Jesus), krzyż (m., cross), zdjąć (pf., to take down), zdjęty z (taken down from), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), smutek (m., sorrow), matka (f., mother), zbawiciel (m., saviour), ciało (n., body), ukochany (beloved), syn (m., son), wybladły (pale), krew (f., blood), zbroczony ({blood-}stained), martwy (lifeless), łono (n., bosom), spocząć (pf., to come to rest), matka (f., mother), bolesny (mournful), miecz (m., sword), srogi (ruthless), przeszyć (pf., to pierce), serce (n., heart), uprosić (pf., to ask), łaska (f., grace), każdy (every), grzech (m., sin), przyczyna (f., cause), brzydzić się (impf., to loathe).

*Read trzynasta (thirteenth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Brzydził is put for the male; brzydziła is put for the female.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station XIII.

The Lord Jesus is taken down from the cross.

We worship Thee, etc.

Consider the sorrow of the Saviour’s Mother when the body of Her beloved Son, pale, stained with blood and lifeless, came to rest in Her bosom.

O mournful Mother! How ruthless a sword pierced Thy heart when the body of Thy beloved Son came to rest in Thy bosom! Ask for me this grace, that every sin, as the cause of Thy Son’s death, I should loathe.

Our Father, etc. (as above).