Way of the Cross in Polish, Station XIV

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Stacja XIV. – Station XIV
Pan Jezus złożony na grobu
The Lord Jesus is laid in the tomb

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 125

Droga krzyżowa.

STACYA XIV.

Pan Jezus złożony na grobu.

Kłaniamy Ci się itd.

Rozważ boleść Matki najświętszej, gdy ciało Jej Syna najmilszego złożono do grobu.

O Jezu, cześć Ci oddaję złożonemu w grobie; pragnę Cię zamknąć w mem sercu, abym z Tobą był (a) połączonym (ą) i po odbyciu tej świętej drogi, do nowego życia łaski zmartwychstał (a) i kiedyś chwalić Cię w Niebie mógł (a) na wieki.

Ojcze nasz itd. (jak wyżej).

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

STACYA XIV.* (Station XIV).

Pan Jezus (the Lord Jesus) złożony ({is} laid) na grobu (in the tomb).

Kłaniamy Ci się itd.+ (we worship Thee, etc.).

Rozważ boleść Matki najświętszej (consider the Most Holy Mother’s sorrow), gdy ciało (when the body) Jej Syna najmilszego (of Her Son most gentle) złożono do grobu (is laid in the tomb).

O Jezu (O Jesus), cześć Ci oddaję (I render Thee worship) złożonemu w grobie ({who art} laid in the tomb); pragnę Cię zamknąć (I desire to enclose Thee) w mem sercu (in my heart), abym (that I) z Tobą (with Thee) był (a)¬ połączonym (ą)¬ (may be united) i po odbyciu (and after the undertaking) tej świętej drogi (of this holy way), do nowego życia łaski (unto a new life of grace) zmartwychwstał (a)¬ (may resurrect) i kiedyś (and one day) chwalić Cię w Niebie mógł (a)¬ (may praise Thee in heaven) na wieki (for ever).

Ojcze nasz itd.° (jak wyżej). (Our Father, etc. [as above]).

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), stacya (f., station), czternasty (fourteenth), Pan Jezus (m., Lord Jesus), złożyć (pf., to lay), złożony (laid), grób (m., tomb), kłaniać się (impf., to worship), itd. (etc.), rozważyć (pf., to consider), boleść (f., sorrow), matka (f., mother), najświętszy (most holy), ciało (n., body), syn (m., son), najmilszy (most gentle), cześć (f., worship), oddawać (impf., to render), pragnąć (impf., to desire), zamknąć (pf., to enclose), serce (n., heart), połączyć (pf., to unite), połączony (united), po (after), odbyć (pf., to undertake), odbycie (n., undertaking), święty (holy), nowy (new), życie (n., life), łaska (f., grace), zmartwychwstać (pf., to resurrect), kiedyś (one day), chwalić (impf., to praise), niebo (n., heaven), na wieki (for ever).

*Read czternasta (fourteenth).

+With this first instance of itd., meaning etc., the following text which first appeared at Station I is to be repeated: ℣. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste! i błogosławimy Tobie, ℟. Żeś przez Krzyż i mękę Twoją odkupił świat. (℣. We worship Thee, O Lord Jesus Christ! and we bless Thee, ℟. That by Thy cross and Thy passion hast Thou redeemed the world.). For information, itd. is the abbreviation of i tak dalej (and so on).

¬Był, połączonym, zmartwychstał and mógł are put for the male; była, połączoną, zmartwychstała and mógła are put for the female.

°With this second instance of itd., the following prayers are to be recited (see Station I for the text): Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be); followed by: ℣. Zmiłuj się nad nami, Panie! ℟. Zmiłuj się nad nami i nad duszami w czyścu cierpiącemi! (℣. Have mercy on us, O Lord! ℟. Have mercy on us and on our souls suffering in purgatory!).


Way of the Cross.

Station XIV.

The Lord Jesus is laid in the tomb.

We worship Thee, etc.

Consider the Most Holy Mother’s sorrow when the body of Her Son most gentle is laid in the tomb.

O Jesus, I worship Thee who art laid in the tomb; I desire to enclose Thee in my heart, that I may be united with Thee and, after having undertaken this holy way, may resurrect unto a new life of grace and one day praise Thee in heaven for ever.

Our Father, etc. (as above).