Way of the Cross in Polish, in conclusion

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912:

Na zakończenie
In conclusion

All entries related to the Way of the Cross are found here.


See the original page as a JPG:
page 126

Droga krzyżowa.

Na zakończenie wraca się przed ołtarz, mówiąc:

Racz spawić, abym Cię godnie chwalił (a), Panno najświętsza.

Dodaj mi męstwa przeciwko nieprzyjaciołom moim.

Módlmy się. O Boże, któryś chorągiew krzyża drogą krwią Syna Twojego poświęcić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy wszyscy, jako się z chwały Syna Twego weselimy, tak też z opieki Twojej zawsze się cieszyli, przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Maryo, 5 Chwała Ojcu i 1 Wierzę w Boga.

Droga krzyżowa (Way of the Cross).

Na zakończenie (in conclusion) wraca się (one returneth) przed ołtarz (before the altar), mówiąc (in speaking):

Racz sprawić (see fit to bring to pass), abym Cię godnie chwalił (a)* (that I venerate you worthily), Panno najświętsza ({O} Most Holy Virgin).

Dodaj mi męstwa (add courage unto me) przeciwko nieprzyjaciołom moim (against my enemies).

Módlmy się (let us pray). O Boże (O God), któryś (Thou who) chorągiew krzyża (the standard of the cross) drogą krwią Syna Twojego (with the precious blood of Thy Son) poświęcić raczył (sawest fit to consecrate), spraw (bring to pass), prosimy Cię (we entreat Thee), abyśmy wszyscy (that we all), jako się z chwały Syna Twego weselimy (so as we rejoice in the glory of Thy Son), tak też z opieki Twojej zawsze się cieszyli (likewise ever take joy in Thy protection), przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa (by the same Our Lord Jesus Christ), który z Tobą i z Duchem świętym (who with Thee and the Holy Spirit) żyje i króluje (liveth and reigneth) na wieki wieków (for ever and ever). Amen (amen).

A dusze (and the souls) wiernych zmarłych (of the faithful departed) przez miłosierdzie Boże (by the mercy of God) niech odpoczywają w pokoju (may they rest in peace). Amen (amen).

+5 Ojcze nasz (5 {times} the Our Father), 5 Zdrowaś Maryo (5 {times} the Hail Mary), 5 Chwała Ojcu (5 {times} the Glory Be) i 1 Wierzę w Boga (and 1 {time} the Credo).+

Vocabulary: droga (f., way), krzyżowy (cross-), zakończenie (n., conclusion), wracać (impf., to return), przed (before), ołtarz (m., altar), mówić (impf., to speak), raczyć (impf., to see fit), sprawić (pf., to bring to pass), godnie (worthily), chwalić (pf., to venerate), Najświętsza Panna (f., Most Holy Virgin), dodać (pf., to add), męstwo (n., courage), przeciwko (against), nieprzyjaciel (m., enemy), modlić się (impf., to pray), Bóg (m., God), chorągiew (f., standard), krzyż (m., cross), drogi (precious), krew (f., blood), syn (m., son), poświęcić (pf., to consecrate), prosić (impf., to entreat), wszyscy (pl., all), chwała (f., glory), weselić się (impf., to rejoice), opieka (f., protection), zawsze (ever), cieszyć się (impf., to take joy), tenże (the same), Pan (m., Lord), duch (m., spirit), święty (holy), żyć (impf., to live), królować (impf., to reign), na wieki wieków (for ever and ever), dusza (f., soul), wierny (m., faithful one), zmarły (m., departed one), miłosierdzie (n., mercy), Boży (of God [Godly]), odpoczywać (impf., to rest), pokój (m., peace).

*Chwalił is put for the male; chwaliła is put for the female.

+See Station I for the text of the following prayers: Ojcze nasz (Our Father); Zdrowaś Maryjo (Hail Mary); Chwała Ojcu (Glory Be). The Wierzę w Boga (Credo) is recited so in Polish: Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Way of the Cross.

In conclusion, one returneth before the altar, in speaking:

See fit to bring to pass that I venerate you worthily, O Most Holy Virgin.

Add courage unto me against my enemies.

Let us pray. O God, Thou who sawest fit to consecrate the standard of the cross with the precious blood of Thy Son, bring to pass, we entreat Thee, that, so as we rejoice in the glory of Thy Son, we all likewise ever take joy in Thy protection, by the same Our Lord Jesus Christ, who with Thee and the Holy Spirit liveth and reigneth for ever and ever. Amen.

And by the mercy of God may the souls of the faithful departed rest in peace. Amen.

5 times the Our Father, 5 times the Hail Mary, 5 times the Glory Be and 1 time the Credo.