Polish vocabulary – ŻYCIE (life)

ŻYCIE (n.), life: życie chrześcijańskie, Christian life; życie ludzkie, human life; życie z pracy rąk, a life of manual labour; życie wieczne, eternal life; życie pustelnika, the life of a hermit; życie małżeńskie, conjugal life; dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia, from the moment of its conception the child has the right to life; powołany do życia w czystości, called to a life of chastity; oddać swoje życie, to surrender one’s life; śmierć jest kresem życia ziemskiego, death is the end of earthly life; aż do ostatniego tchnienia mego życia, until the last breath of my life; Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego, Christ is the centre of all Christian life; praca całego życia, one’s life-work; walka na śmierć i życie, life-and-death struggle; dać życie komuś, to give birth to someone (literally, to give life to someone); pierwiastek życia, the element of life; tchnienie życia, the breath of life; drzewo życia, the tree of life; po wszystkie dni twego życia, for all the days of thy life; Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, Haran died yet in the lifetime of his father Terah; zbliżam się do kresu mego życia, I am drawing near to the end of my life; zbliżył się kres jego życia, the end of his life drew near; uprzykrzali im życie, they were making life unbearable for them; życie za życie, life for life; życie cudzoziemców, the life of foreigners; bo życie ciała jest we krwi, for the life of the flesh is in the blood.


Ciasna brama
The narrow gate

Ewangelia wg św. Mateusza 7,13-14
Gospel according to St Matthew 7:13-14

Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!

Intrate per angustam portam: quia lata porta, et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam. Quam angusta porta, et arcta via est, quae ducit ad vitam: et pauci sunt qui inveniunt eam!