Polish vocabulary – WIARA (faith)

WIARA (f.), faith: mieć wiarę, to have faith; wytrwać w wierze, to persevere in the faith; wiara jest darem danym człowiekowi przez Boga, faith is a gift given to man by God; musimy prosić Pana, aby przymnażał nam wiary, we must beg the Lord that he increase our faith; zakorzeniony w wierze Kościoła, rooted in the faith of the Church; wyznanie wiary, profession of faith; wychowanie do wiary, education in the faith; wzrastać w wierze, to grow in faith; głosić wiarę, to proclaim the faith; przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę, by faith man completely submits his intellect and his will to God; wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga, ponad tym, co czujemy i pojmujemy, faith is a filial adherence to God, beyond this which we feel and understand; nie zachwiała się wiara Maryi, the faith of Mary wavered not; ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, those who suffer death by reason of the faith; męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary, martyrdom is the supreme witness given to the truth of the faith; przez wiarę w Chrystusa, through faith in Christ; przez ciasną bramę wiary, by the narrow gate of faith; brak wiary, lack of faith; z cierpliwością wiary, with the patience of faith.


Doczesne troski
Worldly cares

Ewangelia wg św. Mateusza 6,25-34
Gospel according to St Matthew 6:25-34

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy.

Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca: et corpus plus quam vestimentum? Respicite volatilia caeli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea: et Pater vester caelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cogitans potest adiicere ad staturam suam cubitum unum? Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri quomodo crescunt: non laborant, neque nent. Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis. Si autem foenum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicae fidei? Nolite ergo solliciti esse, dicentes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur? haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis. Quaerite ergo primum regnum Dei, et iustitiam eius: et haec omnia adiicientur vobis. Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: sufficit diei malitia sua.