Amîs di Crist – Przyjaciele Chrystusa

No ducj chei che a mi disin: Signôr, Signôr, a jentraran tal ream dai cîi, ma chel che al fâs la volontât dal Pari gno che al è tai cîi. E chest, parcè che al è facil di clamâ il non dal Signôr, ma dificil di fâ la sô volontât. La tiere e je plene di int che lôr a scjampin vie denant di cualsisedi dificoltât, e ancjemò di plui denant des provis di Diu; par chel i amîs di Crist a son cussì pôcs. Crist al mostre indulà che si cjate la puarte strete dome a di chel che al à acetât di paiâ il presit di chê amistât, valadì di jessi pront a semeâ un mat denant dai vôi di chei altris, pront a cjatâsi refudât e ridût vie dal mont, pront a pierdi la sô vite pal cont di Crist. Nissun servidôr nol è plui grant dal so paron; seont il mont chest al è un presit masse alt di paiâ. Une volte il prin presit paiât però, tâl om si cjate daurman te impussibilitât di molâ, di voltâsi indaûr, parcè che nol pò dismeti di viodi ce che al è za stât viodût; par lui la Veretât no ven mai plui trascurade, e cussì il presit di paiâ al devente simpri plui alt cul lâ dal timp. Passâ par la puarte strete si lu fâs cu la sô crôs cjapade sù in spale, e il passaç al è un traviersament scomut e dolorôs che no si smusse mai. Ma la consolazion e je cheste, che plui alt si fâs il presit di paiâ su la tiere e plui bondant si fâs il premi tal ream dai cîi.


Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I tak to jest, bo łatwo jest wyzwać imienia Pana, ale trudno spełniać Jego wolę. Pełna jest ziemia ludzi, którzy uciekają przed wszelkimi trudności, a tym bardziej przed próbami Bożymi; dlatego przyjaciół Chrystusa jest tak niewielu. Chrystus pokazuje, gdzie znajduje się ciasna brama tylko temu, który zgodził się zapłacić cenę takiej przyjaźni, czyli temu, który jest gotowy ukazać się szaleńcem w oczach innych, gotowy zostać odrzuconym i wyśmianym przez świat, gotowy stracić swoje życie z powodu Chrystusa. Żaden sługa nie jest większy od swego pana; według świata jest to zbyt wysoka cena do zapłacenia. Ale skoro tylko pierwsza cena została zapłacona, taki człowiek natychmiast znajduje się w niemożliwości wyrzeczenia się i zawrócenia, ponieważ nie może przestać widzieć tego, co już było widziane; dla takiego człowieka Prawda już więcej nie jest przesłonięta, i dlatego cena, jaką trzeba zapłacić, z upływem czasu staje się coraz wyższa. Przejście przez ciasną bramę odbywa się z krzyżem swoim na ramieniu, a takie przejście jest posuwaniem się niewygodnym i bolesnym, które nigdy się nie stępia. Ale pocieszeniem jest to, że im wyższa cena do zapłacenia na ziemi, tym większa nagroda w królestwie niebieskim.