Friulian vocabulary – AGNUL (angel)

AGNUL (m.), angel: l’agnul dal Signôr, the angel of the Lord; i comparì l’agnul dal Signôr, the angel of the Lord appeared to him; l’agnul di Diu al clamà dal cîl, the angel of God called from the heaven; i doi agnui a rivarin a Sodome sul imbrunî, the two angels arrived at Sodom at nightfall; il Signôr al mandarà il so agnul devant di te, the Lord will send his angel before thee; l’agnul di Diu jal disè in sium, the angel of God said it to him in a dream; ve che un agnul dal Signôr i comparì in sium, so it is that an angel of the Lord appeared to him in a dream; un dai siet agnui, one of the seven angels; l’arcagnul Micjêl, Michael the archangel. || singular, l’agnul; plural, i agnui.


La nassite di Jesù
The birth of Jesus

Vanzeli seont Matieu 1,18-25
Gospel according to Matthew 1:18-25

La nassite di Jesù e je sucedude cussì: sô mari Marie e jere imprometude a Josef; ma prime che lôr a tacassin a stâ insieme, al sucedè che jê e veve cjapât sù midiant dal Spirtu Sant. Josef, il so om, che al jere just e nol voleve disonorâle denant di ducj, al decidè di mandâle indaûr di scuindon. Cuant che al veve za cjapade cheste decision, ve che un agnul dal Signôr i comparì in sium par dîi: “Josef, fi di David, no sta vê pôre a cjoli cun te Marie, la tô femine: ce che al è stât gjenerât in jê al è opare dal Spirtu Sant. E parturissarà un frut e tu i metarâs non Jesù; al sarà lui di fat che al salvarà il so popul dai siei pecjâts”. Dut chest al è sucedût par che si colmàs ce che il Signôr al veve dit midiant dal profete: Ve, la virgjine e cjaparà sù e a parturissarà un fi che i metaran non Emanuel, che al vûl dî Diu cun nô. Disveât dal sium, Josef al fasè come che i veve ordenât l’agnul dal Signôr e al cjolè cun sè la sô femine; ma nol lè dongje di jê fintremai a la nassite dal fi, che i metè non Jesù.

Christi autem generatio sic erat: Cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu sancto. Ioseph autem vir eius cum esset iustus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam. Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens: Ioseph, fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spiritu sancto est. Pariet autem filium: et vocabis nomen eius Iesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum. Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem: Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium: et vocabunt nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus. Exsurgens autem Ioseph a somno, fecit sicut praecepit ei angelus Domini, et accepit coniugem suam. Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum: et vocavit nomen eius Iesum.