Catechisim par furlan (5) – Dal tierç articul dal credo

Il tierç articul dal credo nus insegne che il Fi di Diu al à cjolt sù cuarp e anime, come che o vin nô, tal grim purissim di Marie Vergjine midiant dal Spirtussant, e che al è nassût di cheste Vergjine. Il Pari e il Fi a cjaparin part ancje lôr te formazion dal cuarp e te creazion de anime di Jesù Crist, ven a stâi che a intervignirin dutis lis trê personis divinis; cun dut achel si dîs che Jesù Crist al fo concepît di Spirtussant parcè che la sô incarnazion e je opare di bontât e di amôr, e lis oparis di bontât e di amôr si atribuissin al Spirtussant.

Il Fi di Diu fasintsi om no si fermà di jessi Diu. Duncje il Fi di Diu incjarnât, valadì Jesù Crist, al è Diu e om insiemi, Diu perfet e om perfet. A son duncje in Jesù Crist, che al è Diu e om, dôs naturis: une divine e chê altre umane. Ma sono in Jesù Crist ancje dôs personis, ven a stâi une divine e chê altre umane? No, tal Fi di Diu fat om e je dome une sole persone: chê divine.

In Jesù Crist a son dôs volontâts: une divine e chê altre umane. Jesù Crist al veve volontât libare, ma nol podeve fâ il mâl parcè che il podê fâ il mâl al è difiet e no perfezion de libertât. Il Fi di Diu e il Fi di Marie a son la midiesime persone, valadì Jesù Crist, vêr Diu e vêr om. Marie Vergjine e je mari di Diu parcè che e je mari di Jesù Crist, che al è vêr Diu. Marie e deventà mari di Jesù Crist dome midiant dal Spirtussant. Al è di fede che Marie santissime e fo simpri Vergjine; e je clamade la Vergjine par ecelence.