Compendi de dutrine cristiane (VIII), Pius PP. X, dal sest articul dal credo.

Il sest articul dal credo nus insegne che Jesù Crist, corante dîs dopo de sô resurezion e in presince dai siei dissepui, al lè sù in cîl par cont so, e che sicu Diu jessint compagn dal Pari te glorie, sicu om al fo esaltât sore ducj i agnui e ducj i sants, e fat Signôr di dutis lis robis.

Jesù Crist, dopo de sô resurezion, al restà corante dîs su la tiere prime di lâ sù in cîl, in mût di provâ cun aparizions svariadis che al jere resurît pardabon, e cul fin di istruî simpri plui e confermâ i apuestui tes veretâts de fede. Jesù Crist al lè sù in cîl par cjapâ possès dal so ream meretât cu la sô muart, par preparâ il nestri puest di glorie e jessi il nestri mediatôr e avocat daprûf dal Pari, e par mandâur il Spirtu Sant ai siei apuestui.

Si dîs di Jesù Crist che al lè sù in cîl, e de mari sô santissime che e fo assumude, parcè che Jesù Crist, jessint Om-Diu, propit par cont so al lè sù in cîl, ma la mari che e jere creature, ancje se la plui degne di dutis, e lè sù in cîl par cont di Diu. Jesù Crist al è sentât a la diestre di Diu Pari onipotent: la peraule sentât e designe il possès pacific che al à Jesù Crist de sô glorie; lis peraulis a la diestre di Diu Pari onipotent a palesin che Jesù Crist al à il puest di onôr sore dutis lis creaturis.