9. Catechisim par furlan, 1905 – Il setim articul dal credo

Il setim articul dal credo nus insegne che, a la fin dal mont, Jesù Crist plen di glorie e di maestât al vignarà jù dal cîl par judicâ ducj i oms, chei triscj come ancje chei juscj, e par dâi a ognidun di lôr il premi o il cjastic che al varà meretât. Ancje se ognidun di nualtris, subit dopo de muart, al varà di jessi judicât di Jesù Crist tal judizi particolâr, o varìn ducj di jessi judicâts ancje tal judizi universâl, e chest par plui motîfs: pe glorie di Diu, pe glorie di Jesù Crist, pe glorie dai sants, pe confusion dai triscj, e par che il cuarp al vedi dutun cu la anime la sô sentence di premi o di cjastic.

Tal judizi universâl si pandarà la glorie di Diu in cheste maniere, che ducj i oms a cognossaran cun cetante justizie che Diu al guvierne il mont, ancje se achì su la tiere o viodìn dispès i juscj in aflizion e i triscj in prosperitât; si palesarà la glorie di Jesù Crist in cheste maniere, che lui che al fo condanât dai oms in mût injust al comparirà alore in face di dut il mont sicu Judiç sovran di ducj i oms; e si manifestarà la glorie dai sants in cheste maniere, che tancj di lôr che a son muarts dispreseâts dai triscj a saran glorificâts presince di dut il mont.

Tal judizi universâl la confusion dai triscj e sarà grandissime, massime par chei che a tibiarin i juscj e par chei che si inzegnarin in cheste vite di jessi stimâts tant che oms di virtût e di bontât; di fat i lôr pecjâts a saran palesâts in face di dut il mont, ancje chei pecjâts i plui segrets. || Tabele