Catechisim par furlan (9) – Dal setim articul dal credo

Il setim articul dal credo nus insegne che a la fin dal mont Jesù Crist plen di glorie e di maestât al vignarà jù dal cîl par judicâ ducj i oms, juscj e triscj, e par dâi a ognidun di lôr il premi o la pene che al varà meretât. Ancje se ognidun di nô, subit dopo de muart, al varà di jessi judicât di Jesù Crist tal judizi particolâr, o varìn ducj di jessi judicâts ancje tal judizi universâl, e chest par plui motîfs: 1° pe glorie di Diu; 2° pe glorie di Jesù Crist; 3° pe glorie dai sants; 4° pe confusion dai triscj; 5° e par che il cuarp al vedi dutun cu la anime la sô sentence di premi o di pene.

Tal judizi universâl si manifestarà la glorie di Diu in tâl mût che ducj i oms a cognossaran cun cetante justizie Diu al guvierne il mont, ancje se achì su la tiere o viodìn dispès i juscj in aflizion e i triscj in prosperitât. Tal judizi universâl si manifestarà la glorie di Jesù Crist in tâl mût che, jessint lui stât condanât dai oms in maniere injuste, al comparirà alore in face di dut il mont tant che Judiç suprem di ducj i oms. Tal judizi universâl si manifestarà la glorie dai sants in tâl mût che tancj di lôr, che a son muarts dispreseâts dai triscj, a saran glorificâts in presince di dut il mont.

Tal judizi universâl la confusion dai triscj e sarà grandissime, massime par chei che a tibiarin i juscj e par chei che si inzegnarin in cheste vite di jessi stimâts tant che oms di virtût e di bontât; di fat il lôr pecjâts a saran palesâts in face di dut il mont, ancje chei pecjâts i plui segrets.