10. Catechisim par furlan, 1905 – L’otâf articul dal credo

L’otâf articul dal credo nus insegne che al esist il Spirtu Sant, tierce persone de Santissime Trinitât, che lui al è Diu eterni, infinît, onipotent, Creadôr e Signôr di dutis lis robis, come il Pari e il Fi. Il Spirtu Sant al procêt dal Pari e dal Fi par vie di volontât e di amôr, come di un sôl principi.

Se il Fi al procêt dal Pari, e il Spirtu Sant al procêt dal Pari e dal Fi, al pâr che il Pari e il Fi a sedin denant dal Spirtu Sant: parcè duncje si disial che a son eternis dutis lis trê personis? Si dîs cussì parcè che il Pari ab aeterno al gjenerà il Fi; e dal Pari e dal Fi ab aeterno al procêt il Spirtu Sant.

La tierce persone de Santissime Trinitât e procêt dal Pari e dal Fi par mieç di spirazion e di amôr, e par chel si clame Spirtu Sant. La santificazion des animis e je atribuide in particolâr al Spirtu Sant. Ancje il Pari e il Fi, valadì dutis lis trê personis divinis, nus santifichin istès, ma la santificazion des animis, jessint opare di amôr, e je atribuide massime al Spirtu Sant parcè che lis oparis di amôr a son atribuidis a la tierce persone.

Il Spirtu Sant al dismontà jù sore dai apuestui te dì des Pentecostis, valadì cincuante dîs dopo de resurezion di Jesù Crist, e dîs dîs dopo de sô assension. Tai dîs dîs prime des Pentecostis, i apuestui a jerin ducj insiemi tal cenacul in compagnie di Marie Vergjine e dai altris dissepui; a conduravin te preiere, spietant il Spirtu Sant che Jesù Crist ur veve imprometût.

Il Spirtu Sant al confermà te fede i apuestui, ju jemplà di lum, di fuarce, di caritât e de bondance di ducj i siei dons. La tierce persone no je stade mandade dome a favôr dai apuestui, ma a favôr di dute la Glesie e di ogni anime fedêl. Come la anime tal cuarp, il Spirtu Sant al vivifiche la Glesie cu la sô gracie e cui siei dons, al impon te Glesie il ream de veretât e dal amôr, e al jude la Glesie in mût che cheste ultime e menedi cun sigurece i siei fîs pe strade dal cîl. || Tabele