Il fin dal om

Ten a ments, fi gno, che chest jessi che tu âs, tal à dât Diu co ti à creât sul so stamp. Cence nissun merit to, ti à adotât tant che fi, ti à amât, ti à creât cul fin che tu lu servedis in cheste vite, che tu lu amedis, par che tu deventedis erêt dal paradîs. Si che duncje no tu sês nassût par deventâ siôr e potent, ni par divertîti, ni par mangjâ, bevi e durmî tant che un salvadi, ma dome par glorificâ il to Creadôr; e chest al è il fin dal om: servî Diu e salvâsi. Lis robis creadis tes à dadis il Signôr par che tu int fasedis un ûs bon, a fin che ti judedin a otignî il to grant fin.

Joi, puar mai me! O ài pensât a dut fale che al gno fin. Sì, Signôr gno Diu, la plui grande sorte che l’om al puedi vê in cheste vite e je chê di servîti e di amâti. Pari gno, par amôr di Jesù Crist, ti prei, fai che jo o scomencedi une vite gnove, dute sante e conforme cu la tô volontât.

Ten a ments il rimuars che tu varâs in pont di muart se no tu viodis in cheste vite di servî Diu; ce aflizion che tu patissarâs a la fin dai tiei dîs co tu ti inacuarzarâs di vê menade la vite fra vitis e dolôrs fûr dal to fin, e che no ti reste altri in chê ore che un pugn di moscjis di dutis chês ricjecis, grandecis, gloriis e deliziis. Tu ti smaravearâs di vê metude la tô salvece eterne in pericul, e chest, par vanitât e robis di nuie, cence podê mendâti de tô brute vite e tornâ in strade.

Ce disperazion pe mê anime, ce torment!

Alore tu capissarâs il valôr dal timp, ma masse tart; tu volarâs riscatâlu cu la pierdite di dutis chês ricjecis, ma no tu podarâs. Ce zornade suturne pal om che nol à servît Diu in cheste vite, che nol à amât il Signôr. Ve a ments fint a ce pont che i oms a trascurin chest grant fin: a pensin a ingrumâ ricjecis; a àn tal cjâf di meti dongje simpri plui robe; a stan daûr a fâ fraie, a fâ fieste, a fâ la biele vite; e Diu no lu servissin, dismenteant di viodi de lôr salvece e tignintle par une robe di nuie. E cussì, la plui part dai cristians, daûr a fâ la biele gjambe, si int va tal infier. Se lôr a savessin ce che al vûl dî infier!

O mont ignorant e vuarp! O mont sedusût e ingjanât!

Tu fâs fadie par danâti, ma no tu vuelis fâ nuie par salvâti? Vuelistu pardabon spietâ il pont di muart par disingjanâti, denant des puartis de eternitât, in face dal gargat dal infier, co no ti reste plui nissune pussibilitât di corezi il to erôr?

Pratiche – Pree di cûr il Signôr che ti fasedi capî il to grant fin. Tes tentazions rispuint cussì: Nol è chest il gno fin, o vuei salvâmi. Torne a dî tantis voltis: Anime mê, che tu servedis Diu, che tu lu amedis, che tu sês stade creade di lui propit par chest fin. Prime di lâ a durmî, co tu fasis il to esamut di cussience, lamentiti in reson di chel timp no impleât par Diu, e propon di compensânt la pierdite vie pe zornade cu ven.