La impuartance dal fin

Ten a ments, fi gno, la impuartance di otignî il to grant fin: se tu lu otegnis, alore tu ti salvarâs, tu sarâs simpri beât, tu ti gjoldarâs ogni ben te anime e tal cuarp; ma però se no tu lu rivis, tu pierdarâs anime e cuarp, paradîs e Diu, e tu sarâs simpri disdetât, un biât om falît, danât in eterni. Chest al è duncje l’afâr di ducj i afârs, l’unic impuartant: servî Diu e salvâti. Se tu pierdis une robe, ti reste ancjemò chê altre; se tu pierdis une barufe, tu puedis apelâti; se tu fasis cualchi erôr temporâl, tu puedis comendâ il dam. Ma se tu pierdis il to grant fin, alore tu pierdis ogni ben, e tu ti cjapis sù ogni mâl par in eterni, cence rimiedi. Ce i zovial al om, dissal il Signôr, di vuadagnâ il mont intîr se al piert la sô vite?

Ten a ments che chest afâr eterni al è il plui trascurât: i oms a cjatin il timp par dutis lis robis fale che pe anime. Si dîs a di un mondan che al ledi a ricevi i sacraments, che al fasedi mieze ore di orazion ogni dì, e lui ti rispuint: O ài ce fâ. Oh Diu!, e no tu âs la anime di salvâ? Forsit tu stâs tal mont par gjolditi lis robis vueidis e transitoriis? No, tu stâs tal mont par glorificâ il to Creadôr e vuadagnâti il ream dai cîi. Ce matetât preocupâsi simpri par ce che al finirà cussì in curt, e preocupâsi tant pôc par ce che nol finirà mai! Ah! cristian, ten a ments la tô sorte: di ca a un pôc tu jessirâs di cheste tiere, e tu jentrarâs inte tô eternitât.

Che tu tignedis a ments, cristian, e che tu ti disedis tal cûr: o ài une anime; se jo le piert, o ài pierdude ogni robe. O ài une anime: se a dam de mê anime o vuadagni il mont intîr, ce mi zovial a me? Se o cumuli ricjecis, se o ingrandìs la cjase, se o cambii la machine, ma o piert la mê anime, ce mi zovial a me? La gjonde di cheste vite e dure un moment, ma chê dai cîi e dure in perpetui. Il torment di cheste vite al dure un moment, ma chel dal infier al dure in eterni. Duncje se o ài une anime; e se la anime jo le piert, alore le piert par simpri; e se dopo muart no podarai comendâ il gno erôr, no àio di pensâ a salvâmi? Oh Diu!, o confessi e mi turbi che fin cumò o ài vissût tant che un vuarp, mi soi slontanât cetant di te, no ài pensât a salvâ cheste uniche anime mê. Torne a metimi, o Pari, su la buine strade, fasimi cognossi il troi che o ài di lâ e ce che o ài di fâ, salvimi par amôr di Jesù Crist: mi contenti di pierdi ogni robe, a cundizion di no pierditi te, Diu gno, Ben suprem.

Pratiche – Co tu colis in tentazion, alce i vôi viers dal cîl, invoche il jutori di Diu e rispuint cussì: O vuei salvâmi; e cheste robe temporâl, ce mi zovial di vuadagnâle se o piert la mê vite? Ten a ments che dut al finirà, ma la eternitât no finirà mai. Cuale eternitât ti tocjarà: il paradîs o l’infier?