De imitazion di Crist (libri I, cjapitul VIII), dal vuardâsi de familiaritât ecessive.

1. Il to cûr no sta fâural palês a ducj i oms, ma des tôs cuistions discor cuntun che al è savi e temerôs di Diu. Cui zovins, cui inesperts fai che tu stedis di râr; i siôrs no sta slissotâju, e denant dai grancj no sta cirî di imparêti, ma cîr invezit di praticâ i umii, i sempliçs, i devots e i costumâts, e resone cun lôr su di robis che a educhedin. No sta puartâti in mût familiâr cun nissune femine, ma in gjenerâl racomandii a Diu dutis chês che a son virtuosis. Sielç di vê un rapuart familiâr dome cun Diu e cui siei agnui, e stratenti de cognossince dai oms.

2. O vin di tratâ ducj cun caritât, ma la familiaritât cun ducj no je vantazose. Al sucêt des voltis che un scognossût al risplendedi pe sô reputazion favorevule, ma la sô presince e flusche i vôi di cui che lu cjale. O suponìn di plasêur a di chei altris cu la nestre presince, ma o scomencìn pluitost a displasêur cun chei difiets che a scuvierzin in nualtris.