De imitazion di Crist, libri I, cjapitul IX. De ubidience e de sudizion.

De imitazion di Crist, libri I, cjapitul IX.
De ubidience e de sudizion.

1. Al è bielon jessi ubidient, vivi sot di un superiôr, no lâ pe sô strade; miôr vê un grât modest che no un grât elevât. Tancj di lôr a vivin sot ubidience plui par fuarce di robis che no par caritât: chescj chi a vivin cun pene, e cun pôc a bruntulin; e la libertât de ment no le cuistaran mai, a pat che si sometedin cun dut il cûr a di chei altris, pal amôr di Diu. Cor indulà che tu vuelis, la recuie no tu le cjatarâs infûr di chest, che sot il guvier di un superiôr tu ti metedis cun umiltât. Dai oms ind è tancj che si fasin ilusions a sun di mudaments di lûc.

2. Ogni om, in veretât, al fâs daûr dal judizi propri, e par chei che a son des sôs stessis persuasions al à inclinazion. Ma se framieç di nualtris al è Crist, des nestris persuasions o scugnìn alore distacâsi, pal ben de pâs. Cui isal mo cussì savi di podê ad in plen savê dutis lis robis? No sta confidâ masse duncje tal to judizi, ma scolte vulintîr ancje chel di altris. Par tant che al sedi valevul, ti reonarà di plui se, pal amôr di Diu, il to judizi tu lu molis par che daûr di chel di un altri tu ledis.

3. Dispès o ài sintût che scoltâ conseis al è plui sigûr che no dâ conseis. Al pues ancje sucedi che il judizi di un al sedi valevul, ma tal refudâ di lâ daûr dal consei di un altri cuant che la reson o une cause particolâr lu domande, chel om al palese il segn di supierbie, o di ustinazion.