Polish vocabulary – ŻYCIE (life)

ŻYCIE (n.), life: życie chrześcijańskie, Christian life; życie ludzkie, human life; życie z pracy rąk, a life of manual labour; życie wieczne, eternal life; życie pustelnika, the life of a hermit; życie małżeńskie, conjugal life; dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia, from the moment of its conception the child has the right to life; powołany do życia w czystości, called to a life … Continue reading Polish vocabulary – ŻYCIE (life)

Friulian vocabulary – VUERE (war)

VUERE (f.), war: lâ in vuere, to go to war; fâ vuere, to make war; fâur vuere ai nemîs, to make war against the enemies; tacâ vuere, to initiate war; jessi in vuere, to be at war; declarâ vuere, to declare war; prontâsi pe vuere, to ready for war; proclamâ la vuere sante, to proclaim holy war; e sclopà une vuere, a war broke out; … Continue reading Friulian vocabulary – VUERE (war)

Polish vocabulary – GRZECH (sin)

GRZECH (m.), sin: grzech jest obrazą Boga, sin is the offence of God; przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu, by His death Christ liberates us from sin; grzech pierworodny, original sin; na skutek grzechu pierworodnego człowiek musi podlegać śmierci cielesnej, as a consequence of original sin man must suffer bodily death; zmaza grzechu pierworodnego, the stain of original sin; grzech ciężki pozbawia nas … Continue reading Polish vocabulary – GRZECH (sin)

Polish vocabulary – PIEKŁO (hell)

PIEKŁO (n.), hell: iść do piekła, to go to hell; dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego idą do piekła, the souls of those who die in a state of mortal sin go to hell; zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga, the chief punishment of hell consists of eternal separation from God; zstąpić do piekła, to descend into hell; zstąpienie do … Continue reading Polish vocabulary – PIEKŁO (hell)

Way of the Cross in Polish, Station IX

From the Catholic prayer-book Bóg z tobą: książeczka do nabożeństwa dla Katolików (God with thee: a little prayer-book for Catholics) by Karol Miarka, published at Mikołów in 1912: Stacja IX. – Station IX Jezus trzeci raz pod krzyżem upada Jesus falleth the third time under the cross All entries related to the Way of the Cross are found here. See the original page as a … Continue reading Way of the Cross in Polish, Station IX

Friulian vocabulary – CUARP (body)

CUARP (m.), body: il cuarp di Jesù, the body of Christ; ufrît i vuestris cuarps come une vitime vive, offer your bodies as a living sacrifice; Josef al invuluçà il cuarp di Crist tun linzûl mont, Joseph wrapped the body of Christ in a clean linen cloth; il lusôr dal cuarp al è il voli, the lamp of the body is the eye; lavâsi il … Continue reading Friulian vocabulary – CUARP (body)

Polish vocabulary – MĘCZENNIK (martyr)

MĘCZENNIK (m.), martyr: męczennik daje świadectwo Chrystusowi, the martyr bears witness to Christ; krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, the blood of martyrs is the seed of Christians; męczennicy, którzy ponieśli śmierć za wiarę, martyrs who suffered death for their faith; Akta męczenników, Acts of the martyrs; triumf męczenników, triumph of the martyrs. MĘCZEŃSTWO (n.), martyrdom: męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary, martyrdom is the … Continue reading Polish vocabulary – MĘCZENNIK (martyr)

Polish vocabulary – DUSZA (soul)

DUSZA (f.), soul: dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, my soul thirsts for God, for the living God; o Jezu, kocham Cię z całej duszy, O Jesus, I cherish Thee with all my soul; dusza moja będzie się chlubiła w Panu, my soul shall boast in the Lord; o ty, którego miłuje dusza moja, O thou, whom my soul loves; życie obrzydło mojej duszy, my … Continue reading Polish vocabulary – DUSZA (soul)

Polish vocabulary – SŁOWO (word)

SŁOWO (n.), word: żywe bowiem jest słowo Boże, for the word of God is living; ziarnem jest słowo Boże, the seed is the word of God; słowo wiary, the word of faith; słowo prawdy, the word of truth; Dziesięć Słów, the Ten Words; wziąć sobie słowa Pana do serca, to take unto oneself the Lord’s words to heart; słowa ludu, the words of the people; … Continue reading Polish vocabulary – SŁOWO (word)