Polish vocabulary – WIARA (faith)

WIARA (f.), faith: mieć wiarę, to have faith; wytrwać w wierze, to persevere in the faith; wiara jest darem danym człowiekowi przez Boga, faith is a gift given to man by God; musimy prosić Pana, aby przymnażał nam wiary, we must beg the Lord that he increase our faith; zakorzeniony w wierze Kościoła, rooted in the faith of the Church; wyznanie wiary, profession of faith; … Continue reading Polish vocabulary – WIARA (faith)

Polish vocabulary – ŻYCIE (life)

ŻYCIE (n.), life: życie chrześcijańskie, Christian life; życie ludzkie, human life; życie z pracy rąk, a life of manual labour; życie wieczne, eternal life; życie pustelnika, the life of a hermit; życie małżeńskie, conjugal life; dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia, from the moment of its conception the child has the right to life; powołany do życia w czystości, called to a life … Continue reading Polish vocabulary – ŻYCIE (life)

Polish vocabulary – GRZECH (sin)

GRZECH (m.), sin: grzech jest obrazą Boga, sin is the offence of God; przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu, by His death Christ liberates us from sin; grzech pierworodny, original sin; na skutek grzechu pierworodnego człowiek musi podlegać śmierci cielesnej, as a consequence of original sin man must suffer bodily death; zmaza grzechu pierworodnego, the stain of original sin; grzech ciężki pozbawia nas … Continue reading Polish vocabulary – GRZECH (sin)

Polish vocabulary – PIEKŁO (hell)

PIEKŁO (n.), hell: iść do piekła, to go to hell; dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego idą do piekła, the souls of those who die in a state of mortal sin go to hell; zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga, the chief punishment of hell consists of eternal separation from God; zstąpić do piekła, to descend into hell; zstąpienie do … Continue reading Polish vocabulary – PIEKŁO (hell)

Polish vocabulary – MĘCZENNIK (martyr)

MĘCZENNIK (m.), martyr: męczennik daje świadectwo Chrystusowi, the martyr bears witness to Christ; krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, the blood of martyrs is the seed of Christians; męczennicy, którzy ponieśli śmierć za wiarę, martyrs who suffered death for their faith; Akta męczenników, Acts of the martyrs; triumf męczenników, triumph of the martyrs. MĘCZEŃSTWO (n.), martyrdom: męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary, martyrdom is the … Continue reading Polish vocabulary – MĘCZENNIK (martyr)

Polish vocabulary – DUSZA (soul)

DUSZA (f.), soul: dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, my soul thirsts for God, for the living God; o Jezu, kocham Cię z całej duszy, O Jesus, I cherish Thee with all my soul; dusza moja będzie się chlubiła w Panu, my soul shall boast in the Lord; o ty, którego miłuje dusza moja, O thou, whom my soul loves; życie obrzydło mojej duszy, my … Continue reading Polish vocabulary – DUSZA (soul)

Polish vocabulary – SŁOWO (word)

SŁOWO (n.), word: żywe bowiem jest słowo Boże, for the word of God is living; ziarnem jest słowo Boże, the seed is the word of God; słowo wiary, the word of faith; słowo prawdy, the word of truth; Dziesięć Słów, the Ten Words; wziąć sobie słowa Pana do serca, to take unto oneself the Lord’s words to heart; słowa ludu, the words of the people; … Continue reading Polish vocabulary – SŁOWO (word)

Polish vocabulary – KRZYŻ (cross)

KRZYŻ (m.), cross: Jezus umarł na krzyżu, Jesus died on the cross; śmierć Chrystusa na drzewie krzyża, the death of Christ on the wood of the cross; przecierpieć krzyż, to endure the cross; znak krzyża, the sign of the cross; znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności, the sign of the cross strengthens us in moments of temptations and difficulties; wziąć swój krzyż, … Continue reading Polish vocabulary – KRZYŻ (cross)

Polish vocabulary – TRÓJCA (Trinity)

TRÓJCA (f.), Trinity: Trójca Święta, the Holy Trinity; Najświętsza Trójca, the Most Holy Trinity; tajemnica Trójcy Świętej, the mystery of the Holy Trinity; dogmat Trójcy Świętej, the dogma of the Holy Trinity; trzy Osoby Trójcy Świętej, the three persons of the Holy Trinity; Trójca jest tajemnicą wiary, the Trinity is a mystery of faith; Trójca jest jednością, the Trinity is One; adorując Trójcę Świętą, in … Continue reading Polish vocabulary – TRÓJCA (Trinity)

Polish vocabulary – KREW (blood)

KREW (f.), blood: ciało i krew, flesh and blood; Ciało i Krew Chrystusa, the Body and Blood of Christ; drogocenna krew Chrystusa, the precious blood of Christ; przelać krew ludzką, to shed human blood, to shed the blood of man; krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, the blood of martyrs is the seed of Christians; rozlew krwi, the spilling of blood; on umoczył palec we krwi, … Continue reading Polish vocabulary – KREW (blood)